+374 10 605555
EvocaOnline

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Աուդիտորական եզրակացություն
 • Բանկի վարկանիշը

Աուդիտորական եզրակացություն

 Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ 
ՀՀ, ք. Երեւան 0012 
Վաղարշյան 8/1 
Հ. + 374 10 260 964 
Ֆ.+ 374 10 260 961 
Grant Thornton CJSC 
8/1 Vagharshyan str. 
0012 Yerevan, Armenia 
T + 374 10 260 964 
F + 374 10 260 961 
www.grantthornton.am

Անկախ աուդիտորի

եզրակացություն


«էՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ բաժնետերերին.

Կարծիք

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «էՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (Բանկ) ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը՝ 31 դեկտեմբերի 2017թ. դրությամբ, ինչպես նաև այդ ամսաթվին ավարտված տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները, ներառյալ հաշվապահական հաշվառման նշանակալի քաղաքականության ամփոփ նկարագիրը:

Մեր կարծիքով' կից ֆինանսական հաշվետվությունները տալիս են Բանկի' 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա ֆինանսական արդյունքների ու դրամական միջոցների հոսքերի ճշմարիտ և իրական պատկերը՝ համաձայն Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ-ներ):

Կարծիքի հիմքեր

Մենք աուդիտն անցկացրել ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-ներ) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է այս եզրակացության՝ «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում: Մենք անկախ ենք Բանկից` համաձայն Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակված «Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի էթիկայի կանոնագրքի» (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք), և պահպանել ենք էթիկայի այլ պահանջները՝ համաձայն ՀԷՄՍԽ կանոնների և Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտին վերաբերող էթիկայի պահանջների: Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավարար համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

Այլ տեղեկատվություն

Ղեկավարությունը պատասխանատու է այլ տեղեկատվության համար: Այլ տեղեկատվությունը ներառում է Բանկի տարեկան հաշվետվությունը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվահամար՝ բացի ֆինանսական հաշվետվություններից և դրանց վերաբերյալ մեր աուդիտորական եզրակացությունից: Տարեկան հաշվետվությունը ենթադրաբար մեզ կտրամադրվի աուդիտորական եզրակացության ամսաթվից հետո:

Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ մեր կարծիքը չի տարածվում այլ տեղեկատվության վրա, և մենք չենք տրամադրում կարծիք, որը որևէ այլ ձևով կարտահայտի հավաստիացում տվյալ տեղեկատվության վերաբերյալ:

Մեր կողմից իրականացվող ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի հետ կապված մեր պարտավորությունն է ծանոթանալ վերոնշյալ այլ տեղեկատվությանը, երբ այն հասանելի լինի մեզ՝ որոշելու համար, թե արդյոք առկա են էական անհամապատասխանություններ այլ տեղեկատվության և ֆինանսական հաշվետվությունների կամ աուդիտի ընթացքում ձեռքբերված մեր գիտելիքների միջև, կամ արդյոք այլ տեղեկատվությունը պարունակում է այլ էական խեղաթյուրումներ:

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար

Ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ների համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման և այնպիսի ներքին վերահսկողության համար, որը, ըստ ղեկավարության, անհրաժեշտ է խարդախության կամ սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումն ապահովելու համար:

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս ղեկավարությունը պատասխանատու է Բանկի՝ անընդհատ գործելու հնարավորությունը գնահատելու համար, համապատասխան դեպքերում անընդհատության հետ կապված հարցերը բացահայտելու և կազմակերպության գործունեության անընդհատության ենթադրության հիման վրա հաշվետվությունները պատրաստելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ղեկավարությունը մտադիր է լուծարել Բանկը, ընդհատել դրա գործունեությունը կամ, երբ չունի այդպես չվարվելու որևէ իրատեսական այլընտրանք։

Կառավարման օղակներում ներգրավված անձիք պատասխանատու են Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման գործընթացը վերահսկելու համար:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից՝ անկախ դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել մեր կարծիքը ներառող աուդիտորի եզրակացություն։ Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն առկա է: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք առանձին կամ միասին վերցրած կազդեն ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների՝ այդ ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:

ԱՄՍ-ների համաձայն իրականացրած աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում ենք մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն:

Գագիկ Գյուլբուդաղյան 
Տնօրեն/բաժնետեր
Արմեն Հովհաննիսյան
Աուդիտոր


Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ, 26 ապրիլի 2018թ.
ք. Երևան

 

Բանկի վարկանիշը

 • 2013թ. վարկանիշային տվյալներ

  «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ միջազգային վարկանիշը

  2013թ. ապրիլի 9-ին Moody's Investors Service միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունը վերահաստատել է ազգային արժույթով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման Պրոմեթեյ Բանկի "B1" վարկանիշը՝ բացասական կանխատեսմամբ, իսկ ֆինանսական կայունության (BFSR) "E+" վարկանիշը` կայուն կանխատեսմամբ:

 • 2012թ. վարկանիշային տվյալներ

  «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ միջազգային վարկանիշը

  2012թ. հոկտեմբերի 12-ին Moody's Investors Service միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունը վերահաստատել է ազգային արժույթով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման Պրոմեթեյ Բանկի "B1" վարկանիշը՝ բացասական կանխատեսմամբ, իսկ ֆինանսական կայունության (BFSR) "E+" վարկանիշը` կայուն կանխատեսմամբ:

 • 2011թ. վարկանիշային տվյալներ

  «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ միջազգային վարկանիշը

  - 2011թ. ապրիլին Moody's Investors Service միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունը վերահաստատեց Բանկին շնորհված ՀՀ դրամով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման "B1" և ֆինանսական կայունության (BFSR) "E +" վարկանիշերը` կայուն կանխատեսմամբ (STA Outlook):

  - 2011թ. նոյեմբերի 21-ին Moody's Investors Service ընկերությունը փոփոխել է Հայաստանի կառավարության` ազգային արժույթով և արտարժույթով պարտավորությունների թողարկողի "Ba2" սուվերեն վարկանիշի կանխատեսումը, կայունից` բացասականի, ինչի հետևանքով, Պրոմեթեյ Բանկին շնորհված ազգային արժույթով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման "B1" վարկանիշի կանխատեսումը 2011թ. նոյեմբերի 23-ին նույնպես փոփոխվել է, կայունից` բացասականի:
     Միևնույն ժամանակ, Moody's-ը վերահաստատել է Պրոմեթեյ Բանկի ֆինանսական կայունության (BFSR) "E+" վարկանիշի կայուն կանխատեսումը:

 • 2010թ. վարկանիշային տվյալներ

  «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ միջազգային վարկանիշը

  2010թ. ապրիլին Moody's Investors Service միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունը վերահաստատեց Բանկին շնորհված ՀՀ դրամով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման ''B1'' և ֆինանսական կայունության վարկանիշերը` կայուն կանխատեսմամբ (STA Outlook):

 • 2009թ. վարկանիշային տվյալներ

  «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ միջազգային վարկանիշը

  2009թ. հուլիսին Moody's Investors Service միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունը Բանկին շնորհել է ՀՀ դրամով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման ''B1'' և ֆինանսական կայունության (BFSR) ''E +'' վարկանիշեր` կայուն կանխատեսմամբ (STA Outlook):

 • Թարմացվել է 19.09.2017 | 17:58:04