+374 10 605555
EvocaOnline

«Միկրո» բիզնես վարկ

Առաջարկում ենք «Միկրո» բիզնես վարկեր: Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):
ՆԵՐՔԵՎ

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Արժույթը

դրամ, դոլար, եվրո (արտարժույթով վարկերի մարումների վրա կարող են ազդել փոխարժեքի տատանումները, որի ռիսկը կրում եք դուք)

Վարկառուները

  • 500.000 - 5.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ վարկերի դեպքում - ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձինք, ովքեր գրանցված գործունեություն են ծավալում առնվազն 6 ամիս:
  • 5.000.000 - 7.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ վարկերի դեպքում - ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձինք, ովքեր գրանցված գործունեություն են ծավալում առնվազն 12 ամիս:

Սահմանաչափերը

500.000 - 7.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Ժամկետը

  • 500.000 - 3.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ վարկերի դեպքում - 6-36 ամիս /առանց վաղաժամ մարման տուգանքի/,
  • 3.000.000 - 7.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ վարկերի դեպքում - 6-60 ամիս /առանց վաղաժամ մարման տուգանքի/

Տոկոսադրույքը (տարեկան)

Դրամ - 16%, Դոլար - 13%, Եվրո - 10%

Տրամադրման եղանակը

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Վերադարձելիության ապահովման միջոցները

Մինչև 1,000,000 դրամ կամ համարժեք արտարժույթով վարկերի դեպքում

Բանկի պահանջով նվազագույնը մեկ կայուն եկամուտ ունեցող ֆիզիկական անձի երաշխավորություն:

1.000.001 - 5.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթով վարկերի դեպքում

 

Բանկի պահանջով նվազագույնը մեկ կամ երկու կայուն եկամուտ ունեցող ֆիզիկական անձի երաշխավորություն:

 

5.000.001 ՀՀ դրամից կամ համարժեք արտարժույթից ավելի վարկերի դեպքում - Բանկի պահանջով նվազագույնը երկու կամ երեք կայուն եկամուտ ունեցող ֆիզիկական անձի երաշխավորություն:
- 5.000.001 ՀՀ դրամից ավել վարկավորված գումարի մասով, պահանջվում է հավելյալ գրավային ապահովվածություն՝    ավտոմեքենա, տեղնիկական միջոցներ, սարքավորումներ, շրջանառու միջոցներ և պատրաստի արտադրանք:

Սահմանափակումներ

Վարկառուի ընդհանուր ժամկետանց օրերի քանակը վերջին 6 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 20 օրը, ինչպես նաև ընթացքում չպետք է ունենա հսկվող կամ ավելի խիստ դասով դասակարգված վարկեր,

Վարկառուն նախորդող 6-24 ամիսների ընթացքում չպետք է ունենա ոչ ստանդարտ կամ ավելի խիստ դասով դասակարգված վարկեր,

Վարկառուի` գրավով չապահովված վարկերը /առանց ակնկալվող վարկի/ չպետք է լինեն ավելին, քան հինգը և դրանց գումարային մնացորդը չպետք է գերազանցի 5.000.000 ՀՀ դրամը և/կամ համարժեք արտարժույթը,

Հարցման օրվա դրությամբ վարկավորման դիմում-հայտ ներկայացնող հաճախորդը չպետք է ունենա դասակարգված երաշխավորություն, ինչպես նաև ժամկետանց վարկեր:

Գանձվող վճարներ

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար – վարկի գումարի 1 %-ի չափով:

Վարկի գումարի կանխիկ ստացման դեպքում - գանձվում է կանխիկացման վճար` ըստ Բանկում գործող սականգների:

Այլ տեղեկատվություն

Վարկավորումը իրականացվում է պարզեցված բիզնես վերլուծություն հիման վրա:

Վարկը վաղաժամկետ մարելու դեպքում ՏՈՒԳԱՆՔ ՉԵՔ ՎՃԱՐՈՒՄ:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

  • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում՝
    • Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում (ինչը հետագայում կարող է խոչընդոտել նոր վարկերի ստացումը):
    • Կոշտ գրավի պարագայում, գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ: Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե  վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):
  • Սահմանված մարման ժամկետներում վճարային պարտավորությունների (վարկի գումար, տոկոսագումար) ուշացման դեպքում  ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՔ ՏՈՒՅԺԵՐ` ժամկետանց գումարի համար՝ 0.015% օրական, իսկ ժամկետանց տոկոսի համար՝ 0.1% օրական:
Թարմացվել է 18.02.2021 | 13:19:14