+374 10 605555
EvocaOnline

Ընդհանուր տեղեկատվություն

ՆԵՐՔԵՎ
  • Ժամկետային ավանդներն ընդունում ենք ֆիզիկական (այդ թվում՝ անհատ ձեռնարկատեր) և իրավաբանական անձ հաճախորդներից (ռեզիդենտ, ոչ ռեզիդենտ)՝
    • դրամով, դոլարով,  եվրոյով և ռուբլով,
    • կանխիկ և անկանխիկ տարբերակով:
  • Ավանդներն ընդունում ենք մեր կողմից հաստատված պայմաններով և տոկոսադրույքներով: 
  • Ավանդների ընդունման և վերադարձման գործընթացում ղեկավարվում ենք Օրենսդրությամբ, Կենտրոնական բանկի որոշումներով և այլ իրավական ակտերով:
  • Մեր և ձեր փոխհարաբերությունները կարգավորվում են ավանդային պայմանագրով, որի դրույթները ենթակա չեն միակողմանի փոփոխման, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:
  • Մենք, օրենսդրական ակտերի համաձայն, ապահովում ենք ավանդի ներդրման և դրա հետ կապված այլ գործառնությունների գաղտնիությունը: Ավանդի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը երրորդ անձանց կատարվում է բացառապես «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքով սահմանված դեպքերում և ընթացակարգով:
  • Մեզ մոտ ավանդների ներգրավման պայմաններին (ըստ գործող ավանդատեսակների) կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Ուշադրություն. Մեր  կողմից պարբերաբար անցկացվող ավանդային ակցիաների պայմանները տարբերվում են մեր համակարգում ավանդների ներգրավման ընդհանուր պայմաններից և գործում են միայն պաշտոնապես հրապարակված ակցիայի շրջանակում ներգրավված ավանդների նկատմամբ:

Թարմացվել է 28.09.2017 | 22:39:21