+374 10 605555
EvocaOnline

Դեպոզիտարիայի ծառայությունների միջնորդավորման գործունեության կանոններ

ՆԵՐՔԵՎ

2016թ. մայիսի 19-ին միացել ենք Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգին: Ստանալով Դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատորի և կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի (ԿՇՀՀԱ) կարգավիճակ՝ կարող ենք միջնորդավորել Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունները, մասնավորապես՝ կապված բաժնետիրական ընկերությունների ռեեստրի վարման և արժեթղթերի պահառության հետ:

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման գործունեության կանոններ - այս կանոնները սահմանում են մեր՝ որպես Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամի գործունեության առանձնահատկությունները և ընթացակարգերը:

Թարմացվել է 24.09.2018 | 14:24:19