+374 10 605555
EvocaOnline

Բանկային հաշիվների սպասարկում

ՆԵՐՔԵՎ
 • Ձեր բանկային հաշիվների սպասարկումը կարգավորվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, ՀՀ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ ակտերով, մեր և ձեր միջև կնքված բանկային հաշվի սպասարկման պայմանագրով: Բանկային հաշիվների սպասարկումն իրականացնում են մեր գլխամասային գրասենյակը և մասնաճյուղերը (հաճախորդների սպասարկման համապատասխան ստորաբաժանումների միջոցով): Հաշիվները սպասարկում ենք մեր սահմանած գործառնական օրվա ընթացքում՝ ժամը 9:30-17:00-ը, առանց ընդմիջման: Ձեր հաշիվներով իրականացվող գործառնությունների դիմաց գանձում ենք համապատասխան միջնորդավճարներ՝ մեր սակագների համաձայն: Բանկային հաշիվների վարման սպասարկումն անվճար է: Հաշվի չնվազող մնացորդի պահանջ սահմանված չէ:
 • Ձեր բանկային հաշիվներով կարող եք կատարել ՀՀ օրենսդրական ակտերով չարգելված ցանկացած գործառնություն (կանխիկ կամ անկանխիկ)՝ մեզ ներկայացնելով ՀՀ իրավական նորմերին համապատասխանող փաստաթղթային հանձնարարական: Բանկային հաշվով կարող եք կատարել հետևյալ գործառնությունները՝
  • բացված հաշվին մուտքագրել դրամական միջոցներ,
  • կատարել հաշվից փոխանցումներ,
  • հաշվից գումարներ ստանալ,
  • ընթացիկ հաշվի մնացորդը փոխարկել արտարժույթի (գործարքի կատարման դրությամբ մեր սահմանած` արտարժույթների առք ու վաճառքի փոխարժեքներով),
  • ընթացիկ հաշվից մարել վարկեր:
 • Կարող եք նաև հեռակառավարել ձեր հաշիվները՝ բանկային հաշիվների հեռակառավարման (online) մեր համակարգերի միջոցով:
 • Բանկային հաշիվների բոլոր գործառնությունները (դրամական միջոցների շարժ, գանձված միջնորդավճարներ, ստացված եկամուտներ) արտացոլվում են քաղվածքներում: Մեր և ձեր միջև ձեռք բերված համաձայնության հիման վրա քաղվածքները կարող են տրամադրվել առձեռն, փոստային կամ էլեկտրոնային կապի միջոցներով: Քաղվածքների կրկնօրինակների և/կամ հաշիվների վերաբերյալ այլ տեղեկությունների (տեղեկանքների) տրամադրման դիմաց գանձում ենք միջնորդավճարներ՝ մեր սակագների համաձայն:
 • Ձեր հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման/ելքագրման ժամկետները՝
  • Ձեր օգտին ստացված դրամական միջոցները մուտքագրվում են ոչ ուշ, քան մուտքագրումը հաստատող փաստաթղթերի ստացման հաջորդող բանկային օրը: Հաշվի կանխիկ համալրման դեպքում՝ դրամական միջոցները մուտքագրվում են նույն բանկային օրը:
  • Ձեր հաշվից դրամական միջոցների ելքագրումը (փոխանցումների իրականացումը) կատարվում է՝ ձեր կողմից մեզ ներկայացված վճարման հանձնարարագրերի հիմքերով, ընդ որում՝ մինչև ժամը 15:30-ը ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը կատարում ենք նույն բանկային օրը:
 • Բանկային հաշիվների սպասարկմանն առնչվող այլ պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով՝
  • Ձեր հաշիվներով իրականացվող փոխանցումների և կանխիկ գործառնությունների պայմաններին՝ Բանկային ծառայություններ բաժնի Դրամական փոխանցումներ ենթաբաժնում և Սակագներ բաժնի Դրամարկղային գործառնություններ ենթաբաժնում:
  • Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվների մնացորդների դիմաց հաշվարկվող տոկոսադրույքներին՝ Սակագներ բաժնի Ընթացիկ հաշիվներ ենթաբաժնումՆշում. մենք իրավունք ունենք փոփոխելու բանկային հաշվին եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը, եթե հաշվի սպասարկման պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:
  • Հաճախորդի պահանջով՝ Հայաստանում կամ Հայաստանի տարածքից դուրս կատարված գործարքների վերաբերյալ հարցման սակագներին՝ Սակագներ բաժնի Բանկային փոխանցումներ ենթաբաժնում:
Թարմացվել է 13.03.2018 | 11:11:54