+374 10 605555
EvocaOnline

Ավտովարկեր

Առաջարկում ենք առաջնային և երկրորդային շուկաներից ավտոմեքենաների ձեռքբերման վարկեր:
ՆԵՐՔԵՎ

Երկրորդային շուկայից ավտոմեքենա ձեռք բերելու դեպքում վարկավորում ենք՝

 • Ռուսական արտադրության մինչև 3 տարեկան մեքենաների գնումը,
 • Ոչ ռուսական արտադրության մինչև 7 տարեկան մեքենաների գնումը:

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

  Արժույթը

 դրամ

  Սահմանաչափերը

 1,000,000-ից մինչև 50,000,000 դրամ

  Տրամադրման եղանակը

 կանխիկ կամ անկանխիկ

  Մարման ժամկետը

 մինչև 5 տարի

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

 • Առաջնային շուկայից գնելու դեպքում՝ 13-16%,
 • Երկրորդային շուկայից գնելու դեպքում՝ 16%:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

14,22 - 19,76%

Վերադարձելիության ապահովման միջոցը

Ձեռք բերվող ավտոմեքենան: Կարող ենք պահանջել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություններ:

Ապահովագրությունը

 • Ամեն տարի` վարկի գումարի (մնացորդի) չափով՝ պարտադիր:
 • Ապահովագրավճարը կազմում է 2,5%: 

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը և կանխավճարը

 • Առաջնային շուկայից մեքենա գնելու դեպքում գրավը կազմում է ավտոսրահի իրացման գնի մինչև 80%-ը, իսկ կանխավճարը՝ սկսած իրացման գնի 20%-ից:
 • Երկրորդային շուկայից մեքենա գնելու դեպքում գրավը կազմում է գնահատված շուկայական արժեքի մինչև 60%-ը, իսկ կանխավճարը՝ սկսած գնահատված իրացվելի գնի 40%-ից:  

Գանձվող վճարները

 • Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճարը 10,000 դրամ է: Այն չենք վերադարձնում՝ անկախ վարկային հայտի բավարարումից կամ մերժումից:
 • Ավտոմեքենայի գրավի պայմանագրի վավերացման վճարը 10,000 դրամ է:
 • Վարկային հաշվի սպասարկման վճարը գանձում ենք միանվագ: Այն կազմում է վարկի գումարի 0,5%-ը՝ նվազագույնը՝ 20,000 դրամ, առավելագույնը՝ 50,000 դրամ:
 • Վարկը կանխիկ ստանալու դեպքում՝ գանձում ենք կանխիկացման վճար՝ ըստ մեր սակագների:

Վարկի դիմումի մասին որոշման կայացման, ձեզ այդ մասին տեղեկացման և վարկի տրամադրման ժամկետները

 • Որոշումը կայացնում ենք անհրաժեշտ փաստաթղթերը մեզ ներկայացնելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը տրամադրում ենք գույքի գրավադրման գործընթացն ավարտելուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Վարկի դիմումի վերաբերյալ որոշման արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնում ենք 1-2 (մեկ-երկու) բանկային օրվա ընթացքում՝ բանավոր կամ ձեր ցանկության դեպքում՝ նաև գրավոր:
Այլ տեղեկատվություն
 • «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ թերթիկին» կարող եք ծանոթանալ այստեղ: ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ թերթիկում ներկայացված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (ՏՓՏ) հաշվարկված է վարկավորման առավելագույն ժամկետի համար:
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելու դեպքում, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, ձեզ ենք տրամադրում է «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ թերթիկ»՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի հաստատած «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
  • Առաջնային շուկայից մեքենա գնելու դեպքում՝ վաճառողի կողմից գնման համաձայնագիր:
  • Վարկի դիմում:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից:
  • Աշխատավարձի չափի մասին տեղեկանք, որի տրամադրման ժամկետը մեզ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը:
  • Կանխավճարի վճարման անդորրագիր:
  • Ավտոմեքենայի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր (տեխ. անձնագիր) կամ ժամանակավոր գրանցման վկայական:
  • Ավտոմեքենայի ապահովագրության պոլիս:
  • Տեղեկանք ոստիկանությունից՝ գրավադրվող ավտոմեքենայի սահմանափակումների և արգելանքի վերաբերյալ:
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ մեր պահանջով նաև այլ փաստաթղթեր:
 • Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման չափանիշները

  Դրական որոշման կայացման չափանիշները`

  • Մեր կողմից ընդունելի գրավադրվող գույքը և երաշխավորությունները,
  • Մշտական բնակության վայրը,
  • Կայուն եկամտի աղբյուրը,
  • Դրական կամ չեզոք վարկային պատմությունը,
  • Արժանահավատ և լիարժեք փաստաթղթերը:

  Մերժման չափանիշները`

  • Ոչ արժանահավատ փաստաթղթեր ներկայացնելը,
  • Բացասական վարկային պատմությունը,
  • Եկամտի աղբյուրի ռիսկայնությունը (անկայուն եկամուտներ, ոչ հստակ պարբերականությամբ եկամուտներ),
  • Գրավի պայմանագրի կամ երաշխավորության համաձայնագրերի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր չներկայացնելը:
 • Վարկի և տոկոսների մարումները
  • Վարկը մարում եք ամսական պարբերականությամբ՝ պայմանագրով սահմանված գրաֆիկի համաձայն:
  • Վարկը և տոկոսագումարները մարում եք հետևյալ երկու եղանակներից մեկով, ըստ ձեր ցանկության՝
   • «Անուիտետային» (հավասարաչափ ամսական մարում), որը փոփոխական մասերով ներառում է մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
   • «Զսպանակաձև» (փոփոխական ամսական մարում), որը ներառում է մայր գումարի մարումը՝ հավասար, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական չափով:
  • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Ուշադրություն՝
   • Մինչև վարկի գործողության ժամկետի կեսը վարկի գումարի 50%-ից ավելին վաղաժամկետ մարելու դեպքում վճարում եք տուգանք՝ վարկի գումարի 50%-ը գերազանցող վաղաժամկետ վճարվող գումարի 1%-ի չափով:
   • Վարկի վաղաժամկետ մարման ՏՈՒԳԱՆՔ ՉԵՆՔ ԿԻՐԱՌՈՒՄ «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով կարգավորվող վարկերի դեպքում:
 • Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր
  • Հայաստանի պետական իրավասու մարմիններում վճարում եք պետտուրք՝ գրավի պայմանագրի վավերացման և գրանցման համար:
  • Երկրորդային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռքբերման դեպքում վճարում եք գնահատման ծառայության արժեքը՝ անկախ գնահատող կազմակերպությունների սահմանած սակագների համաձայն:

  ՆշումՎճարների չափերին կարող եք ծանոթանալ սպառողական վարկի էական պայմանների ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ թերթիկում:

 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
  • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում:
  • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):
  • Սահմանված մարման ժամկետներում վճարային պարտավորությունների (վարկի գումար, տոկոսագումար) ուշացման դեպքում  ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՔ ՏՈՒՅԺԵՐ` ժամկետանց գումարի համար՝ 0,015% օրական, իսկ ժամկետանց տոկոսի համար՝ 0,1% օրական:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում` ..www.cba.am.
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակ:

 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է 30.08.2019 | 13:27:47