+374 10 605555
EvocaOnline

Քարտային վարկ

Առաջարկում ենք քարտային վարկեր՝ փոխշահավետ պայմաններով:
ՆԵՐՔԵՎ

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և  ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Արժույթ

Դոլար, Եվրո

Տեսակները

 • Գրավադրման պայմանով՝ տրամադրում ենք Հայաստանի ռեզիդենտներին:
 • Միայն երաշխավորությամբ՝ տրամադրում ենք միայն Հայաստանի քաղաքացիներին:

Աահմանաչափերը

 • Գրավադրման պայմաններով՝
  - դոլար՝ 3,000-ից մինչև 30,000

  - եվրո՝  3,000-ից մինչև 25,000
 • Միայն երաշխավորությամբ՝
- դոլար կամ եվրո՝ 1,000-ից մինչև 3,000

Տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ՝ վարկը տրամադրում ենք վճարային քարտով՝ չվերականգնվող վարկային սահմանաչափ  տրամադրելու միջոցով:

Մարման ժամկետը

 • Գրավադրման պայմանով՝ անշարժ գույքի դեպքում՝ մինչև 84 ամիս, շարժական գույքի դեպքում՝ մինչև 60 ամիս:
 • Միայն երաշխավորությամբ՝ մինչև 36 ամիս:

Տոկոսադրույքը

 • Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 12%:
  • Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ 14%:
  • Միայն երաշխավորությամբ վարկերի դեպքում՝ 16%:

 

Վերադարձելիության ապահովման միջոցը (ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ պայմանով վարկերի դեպքում)

 • Անշարժ կամ շարժական գույք: Նշված գույքերի գրավադրումից բացի՝ պահանջվում է առնվազն մեկ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն:
 • Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում` վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրվող գույքի գնահատված շուկայական արժեքի 60%-ը:
 • Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում` վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրվող գույքի գնահատված շուկայական արժեքի 50%-ը, ընդ որում՝ գրավադրվել կարող են մինչև 7 տարեկան տրանսպորտային միջոցները:
 • Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում պահանջվում է տրանսպորտային միջոցի ապահովագրություն`
  - Ամեն տարի՝ վարկի գումարի (մնացորդի) չափով՝ պարտադիր:

  - Ապահովագրավճարը կազմում է 2,5%:

Վերադարձելիության ապահովման միջոցը (միայն ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ վարկերի դեպքում)

Նվազագույնը երկու ֆիզիկական կամ մեկ իրավաբանական անձի երաշխավորություն:

Միջնորդավճարները

 • Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճարը 10,000 դրամ է: Այն չենք վերադարձնում՝ անկախ վարկային հայտի բավարարումից կամ մերժումից:
 • Մեր կանխիկացման կետերից վարկի գումարը կանխիկացնելու դեպքում գանձում ենք գումարի 1%-ը:

Վարկի դիմումի մասին որոշման կայացման, ձեզ այդ մասին տեղեկացման և վարկի տրամադրման ժամկետները

 • Որոշումը կայացնում ենք անհրաժեշտ փաստաթղթերը մեզ ներկայացնելուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը տրամադրում ենք գույքի գրավադրման գործընթացն ավարտելուց հետո՝ 2 (երկու) բանկային օրվա ընթացքում:
 • Վարկի դիմումի վերաբերյալ որոշման արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնում ենք 1 (մեկ) բանկային օրվա ընթացքում՝ բանավոր կամ ձեր ցանկության դեպքում՝ նաև գրավոր:

Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր (վարկի ձևակերպման հետ կապաված նշված բոլոր ծախսերը կատարվում են հաճախորդ - վարկառուի կողմից)

 • Գրավադրվող գույքի գնահատման վճար -10,000-30,000 ՀՀ դրամ (ծառայության արժեք)՝ համաձայն Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների:
 • Գրավի պայմանագրի վավերացման/հաստատման վճար՝
  - Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝  նոտարական վավերացման վճար (պետ. տուրք)՝ 15,000-25,000 ՀՀ դրամ (վճարվում է հաճախորդի կողմից նոտարական գրասենյակում):

  - Տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում՝  Բանկի սակագներով սահմանված գրավի պայմանագրի հաստատման (ձևակերպման)  վճար՝  10.000 ՀՀ դրամ (վճարվում է հաճախորդի կողմից Բանկում):
 • Գրավի պետական գրանցման հետ կապված ծախսեր - նվազագույնը 36,000 ՀՀ դրամ պետական տուրք (վճարվում է հաճախորդի կողմից պետական կադաստրի բաժանմունքներում):

Այլ պայմաններ

 • Վարկավորման շրջանակում վճարային քարտերը տրամադրում ենք անվճար՝ առանց տարեկան սպասարկման վճարի:
 • Վճարային քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններին կարող եք ծանոթանալ ԱՅՍՏԵՂ:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
  • Վարկի դիմում:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից (3-րդ ձև):
  • Տեղեկանք գործատուից՝ աշխատավարձի չափի մասին: Տեղեկանքի տրամադրման ժամկետը մեզ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը:
  • Այլ եկամուտների չափը հավաստող տեղեկատվություն (առկայության դեպքում):
  • Տեղեկատվություն երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ:
  • Գրավի պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր,
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ մեր պահանջով նաև այլ փաստաթղթեր:
 • Վարկի վերաբերյալ որոշման չափանիշները

  Դրական որոշման կայացման չափանիշները`

  • Մեր կողմից ընդունելի գրավադրվող գույքը և երաշխավորությունները,
  • Մշտական բնակության վայրը,
  • Կայուն եկամտի աղբյուրը,
  • Դրական կամ չեզոք վարկային պատմությունը,
  • Արժանահավատ և լիարժեք փաստաթղթերը:

  Մերժման չափանիշները`

  • Ոչ արժանահավատ փաստաթղթերը ներկայացնելը,
  • Բացասական վարկային պատմությունը,
  • Եկամտի աղբյուրի ռիսկայնությունը (անկայուն եկամուտներ, ոչ հստակ պարբերականությամբ եկամուտներ),
  • Գրավի պայմանագրի կամ երաշխավորության համաձայնագրերի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր չներկայացնելը:
 • Վարկի և տոկոսների մարումները
  • Բանկի կողմից տրամադրվող վարկային միջոցները մարվում են ամսեկան պարբերականությամբ։ Մարումները իրականացվում են վարկային պայմանագրով սահմանված գրաֆիկին համաձայն:
  • Վարկը մարում եք ամսական պարբերականությամբ՝ պայմանագրով սահմանված գրաֆիկի համաձայն:
  • Վարկը և տոկոսագումարները մարում եք հետևյալ երկու եղանակներից մեկով, ըստ ձեր ցանկության՝
   • «Անուիտետային» (հավասարաչափ ամսական մարում), որը փոփոխական մասերով ներառում է մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
   • «Զսպանակաձև» (փոփոխական ամսական մարում), որը ներառում է մայր գումարի մարումը՝ հավասար, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական չափով:
  • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Վարկը վաղաժամկետ մարելու դեպքում տուգանք չեք վճարում:
 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
  • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկայինռեգիստրում:
  • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե ձեր վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):
  • Սահմանված մարման ժամկետներում վճարային պարտավորությունների (վարկի գումար, տոկոսագումար) ուշացման դեպքում  ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՔ ՏՈՒՅԺԵՐ` ժամկետանց գումարի համար՝ 0,015% օրական, իսկ ժամկետանց տոկոսի համար՝ 0,1% օրական:
Թարմացվել է 03.11.2017 | 18:54:08