+374 10 605555
EvocaOnline

Վերականգնվող սահմանաչափով օվերդրաֆտ

Առաջարկում ենք վերականգնվող վարկային սահմանաչափով օվերդրաֆտ՝ փոխշահավետ պայմաններով:
ՆԵՐՔԵՎ

Վարկային սահմանաչափ ստանալու համար կարող եք դիմել մեր Գլխամասային գրասենյակ կամ  ցանկացած մասնաճյուղ (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Տրամադրման նպատակը

Անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել

21-60 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր հանդիսանում են բանկի քարտապան հաճախորդ:

Սահմանաչափ

Նվազագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ, 200 ԱՄՆ դոլար, 200 Եվրո, իսկ առավելագույնը` 3,000,000 ՀՀ, 6000 ԱՄՆ դոլար, 6000 Եվրո,

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող` ամսական նվազագույն մարման պահանջով

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Անվանական տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ` 18 %, ԱՄՆ դոլար` 16%, Եվրո` 16%

Արտոնյալ ժամանակահատված

Չի տրամադրվում

Մարման ժամկետ

Սահմանաչափը տրամադրվում է քարտի գործողության ժամկետով, սակայն  ոչ ավել, քան 36 ամիս:

Ամսական նվազագույն մարման պահանջ

Դուք պարտավորեք, մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը, վճարել նախորդ ամսվա ընթացքում օգտագործված սահմանաչափի առնվազն 5%-ը, նվազագույնը (կախված օվերդրաֆտի արժույթից)` 5,000 դրամ, 10 ԱՄՆ դոլար/եվրո: Ամիս է սահմանվում յուրաքանչյուր ամսվա 1-ից մինչ հաջորդ ամսվա 1-ը ընկած ժամանակահատվածը:

Քաղվածքի օր

Յուրաքանչյուր ամսվա 1-ը

Վճարման ժամկետ` սկսած քաղվածքի օրվանից

15 օր (վերջնաժամկետ է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը)

Տույժեր

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ
 • Վարկային պատմության առկայության դեպքում՝
  - Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում վերջին 12 ամսվա ընթացքւմ հսկվող և ավելի խիստ դասով դասկարգված վարկերի բացակայությունը, ինչպես նաև՝ ժամկետանց օրերի թիվը չի գերազանցում 30 օրը:

  - Հայտի ներկայացման պահին ժամկետանց կամ դասակարգված վարկերի բացակայությունը (ներառյալ երաշխավորությունները):
 • Վարկային պատմություն չունեցող անձիք կարող են վարկավորվել, եթե վերջիններս ՆՈՐՔ տեղեկատվական համակարգում ունեն վերջին 6 ամսում գրանցված եկամուտ:
 • Դիմելու պահին հաճախորդի առանց գրավի ապահովվածության բոլոր վարկերի մնացորդը չի կարող գերազանցել 3 (երեք միլիոն) դրամը կամ համարժեք արտարժույթը, իսկ գործող վարկերի քանակը՝ 3-ը, ինչպես նաև՝ հաճախոդը չպետք է ունենա գործող Single touch կամ Shopping card վարկ:
Գանձվող վճարներ Վարկային սահմանաչափի ուսումնասիրման միանվագ վճար - 2000 դրամ
Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ
 • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1-ից 5 օրվա ընթացքում:
 • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Վճարային քարտերին վերաբերող մանրամասն տեղեկատվությանը (այդ թվում՝ քարտերի թողարկման, քաղվածքների տրամադրման, գործարքների բողոքարկման, արտարժույթով արտահայտված գործառնությունների կատարման և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվությանը)  կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
  • Օվերդրաֆտի դիմում:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից (3-րդ ձև):
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ մեր պահանջով նաև այլ փաստաթղթեր:
 • Վարկի վերաբերյալ որոշման չափանիշները

  Դրական որոշման կայացման չափանիշները`

  • Մշտական բնակության վայրը,
  • Դրական կամ չեզոք վարկային պատմությունը,
  • Արժանահավատ և լիարժեք փաստաթղթերը:

  Մերժման չափանիշները`

  • Ոչ արժանահավատ փաստաթղթերը ներկայացնելը,
  • Վարկավորման պայմաններով հաստատված չափանիշներին չհամապատասխանելը,
  • Բացասական վարկային պատմությունը:
 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
  • Վարկային սահմանաչափի տրամադրման պայմանագրով սահմանված մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում:
  • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով,  մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ միջոցների կամ ձեզ պատկանող գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):
Թարմացվել է 16.10.2019 | 15:33:31