+374 10 605555
EvocaOnline

Վերանորոգման վարկեր «Ջերմ Օջախ»

Առաջարկում ենք վարկեր՝ Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության «Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում:
ՆԵՐՔԵՎ

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):


ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Վարկի տրամադրման նպատակը

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` ուղղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը. ընդ որում վարկի միջոցների նվազագույնը 40%-ը պետք է ուղղված լինի բնակելի անշարժ գույքի  էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված միջոցառումների և նյութերի/պարագաների ձեռքբերմանըայդ թվում՝ մինչև վարկի գումարի 20%-ը կարող է ուղղվել էներգախնայող կենցաղային սարգավորումների ձեռքբերմանը (Ծրագրի շրջանակներում ընդունելի էներգաարդյունավետ նյութերի/պարագաների ցանկը և դրանց նկատմամբ պարտադիր սահմանաչափերը սահմանվում են Ծրագրի համար մշակված Գործառնական Ձեռնարկում):

Ովքեր կարող են դիմել

18– 63 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Արժույթը

ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի վայրը

ՀՀ ամբողջ տարածքում, բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն համայնքի

Սահմանաչափերը

275,000- 3,000,000 դրամ

Մարման ժամկետը

60-84 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ

10,5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքներ

11,2 %

Վարկի մարման ձևը

Տրամադրվում է 6-ամիս արտոնյալ ժամանակաշրջան՝ միայն տոկոսների ամենամսյա մարում։ Արտոնյալ ժամանակաշրջանից հետո մարումները «Անուիտետային» կամ «Զսպանակաձև»:

Վերադարձելիության ապահովման միջոցը

Երրորդ անձի /անձանց/  երաշխավորություն (անհրաժեշտության դեպքում)

Բանկի կողմից գանձվող վճարներ
  • Վարկային հաշվի սպասարկման վճար - վարկի գումարի 0.5%-ի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 5,000 ՀՀ դրամ:
  • Վարկի գումարի կանխիկ ստացման դեպքում գանձվում է կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների:
Այլ պայմաններ
  • Ցանկալի է, որ վարկառուն / համավարկառուն լինի վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականատեր/համասեփականատեր: Սակայն եթե վերջինս չի հանդիսանում վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականատեր / համասեփականատեր, ապա պետք է առկա լինի բնակելի անշարժ գույքի սեփականատիրոջ/համասեփականատիրոջ գրավոր հայտարարությունն առ այն, որ վերջինս տեղյակ է և չի առարկում, որպեսզի իր բնակելի անշարժ գույքը վերանորոգվի,
  • Բնակելի անշարժ գույքի մեկ միավորը Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկային միջոցների հաշվին կարող է վերանորոգվել միայն մեկ անգամ:
էներգաարդյունավետության գնահատում

Իրականացվում է ԱՀԸ կողմից՝ առցանց ԷՆԵՐԱՀԱՇՎԻՉ ԳՈՐԾԻՔԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ դրամաշնորհի իրավունակությունն ու գումարը որոշելու նպատակով:

Դրամաշնորհ
  • Վարկառուն ստանում է վարկի պայմանագրային գումարի 5% կամ 15%, սակայն ոչ ավել քան վարկի ընթացիկ մնացորդի չափով դրամաշնորհ, որն ուղղվում է վարկի մայր գումարի մարմանը:
  • Եթե վարկի գումարի 40% - ից ավելին օգտագործվում է էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռքբերման նպատակով, սահմանվում է հիմնական դասի՝ 5% դրամաշնորհ:
  • Եթե վարկի գումարի 70%-ից ավելին օգտագործվում է էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռքբերման նպատակով, սահմանվում է բարձր դասի՝ 15% դրամաշնորհ:
  • Դրամաշնորհի տրամադրման նախապայման են հանդիսանում նաև ստորև ներկայացված դրույթները`

- Իրականացված բոլոր միջոցառումները պետք է առնվազն հիմնավորված լինեն վճարումը հաստատող փատաթղթերով:
- Եթե վարկառուն բացի էներգաարդյունավետ նյութերի/պարագաների ձեռքբերումից իրականացրել է նաև գույքի վերանորոգում, ապա անհրաժեշտ է ապահովել վերանորոգման աշխատանքներն ամփոփող նախնական և վերջնական լուսանկարներ և/կամ տեսաերիզ:

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ
  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
  • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացը ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

Թարմացվել է 28.10.2019 | 12:07:09