+374 10 605555
EvocaOnline

Լոմբարդային վարկեր

Առաջարկում ենք ոսկյա իրերի գրավադրմամբ լոմբարդային վարկեր:
ՆԵՐՔԵՎ

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր բոլոր մասնաճյուղերում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Վարկի տրամադրման նպատակը Վարկը տրամադրվում է ոսկյա իրերի գրավադրմամբ անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:
Ովքեր կարող են դիմել 18– 70 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 70 տարեկանը:
Վարկավորման արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկավորման գումար 100,000 (Մարզերում գտնվող մասնաճյուղերի համար 50,000) – 10,000,000
Վարկի մարման ժամկետը 3 - 36 ամիս
Վարկի մարման եղանակը
 • 3-12 ամիս մարման ժամկետով տրամադրվող վարկերի դեպքում - «Անուիտետային» կամ «Միանգամյա»
 • 13-36 ամիս մարման ժամկետով տրամադրվող վարկերի դեպքում - «Անուիտետային»
Տարեկան անվանական
տոկոսադրույքը
Վարկի ժամկետ  Վարկի մարման եղանակ  Առավելագույն փաստացի տոկոսադրույք
 «Անուիտետային»  «Միանգամյա»
 3 ամիս  10%  11% 18.37%
 6 ամիս  12%  13% 17.71%
 12-24 ամիս  14%  15% *
17.12%
 24-36 ամիս  16%  17% *
19.08%
* Ամենամսյա տոկոսների մարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 12 ամիս: Մայր գումարի վճարման դադարի շրջանից հետո սահմանվում է անուիտետային գրաֆիկ:
Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք Տուգանք չի կիրառվում
Գրավը Ոսկյա իրերը՝ զարդեր, ձուլակտորներ, ջարդոններ:
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը
 • «Անուիտետային» կամ «Միանգամյա» (3- 6 ամիս ժամկետով վարկերի դեպքում) - ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի մինչև 95%
 • «Միանգամյա» (6 ամսից ավել ժամկետով վարկերի դեպքում)  - ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի մինչև 90%
Գանձվող վճարները
 • Վարկի գումարի 1%-ը, առավելագույնը՝ 30,000 դրամ:
 • Վճարը գանձում ենք միանվագ՝ վարկի տրամադրման պահին:
Վարկի դիմումի մասին որոշման կայացման և վարկի տրամադրման ժամկետները
 • Որոշումը կայացնում ենք դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը մեզ ներկայացնելու օրը՝ գրավադրվող արժեքները ստուգելուց և գնահատելուց հետո:
 • Վարկը տրամադրում ենք դիմումը բավարարելուց հետո 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 Այլ տեղեկատվություն
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին առնչվող տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այս էջի «Վարկի և տոկոսների մարման կարգը» բաժնում և/կամ Տեղեկատվական ամփոփագրում:
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելու դեպքում, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, ձեզ ենք տրամադրում «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ թերթիկ»՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի հաստատած «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
  • Վարկի դիմում:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ գրավի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ:
  • Մեր պահանջով այլ փաստաթղթեր:
 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
  • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում:
  • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):
  • Սահմանված մարման ժամկետներում վճարային պարտավորությունների (վարկի գումար, տոկոսագումար) ուշացման դեպքում  ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՔ ՏՈՒՅԺԵՐ` ժամկետանց գումարի համար՝ 0,015% օրական, իսկ ժամկետանց տոկոսի համար՝ 0,1% օրական:
 • Վարկի և տոկոսների մարման կարգը
  • Վարկի և տոկոսագումարների մարումները, ըստ ձեր ցանկության, կարող եք կատարել հետևյալ եղանակներով.
   • Սահմանված գրաֆիկի համաձայն՝
    - «Անուիտետային» (հավասարաչափ ամսական մարում), որը փոփոխական մասերով ներառում է մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
    - «Զսպանակաձև» (փոփոխական ամսական մարում), որը ներառում է մայր գումարի մարումը՝ հավասար, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական չափով:
   • Առանց սահմանված գրաֆիկի՝
    - «Միանգամյա» (մայր գումարը մարվում է առանց գրաֆիկի, իսկ տոկոսագումարները՝ ամսական պարբերականությամբ):
  • Վարկը վաղաժամկետ մարելու դեպքում որևէ տույժ չեք վճարում:
  • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:


  Ուշադրություն՝

  • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար  տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հաշվարկման կարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01-ին) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում՝  www.cba.am :
  • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակ
Թարմացվել է 10.02.2021 | 17:02:48