+374 10 605555
EvocaOnline

Ապառիկ վարկեր

Առաջարկում ենք ապառիկ առևտրի սպասարկման սպառողական վարկեր:
ՆԵՐՔԵՎ

Վարկային միջոցները տրամադրում ենք ծառայություններ և/կամ սպառողական ապրանքներ (կենցաղային տեխնիկա, կահույք, օդորակիչներ, ջեռուցման համակարգեր և այլ սպառողական ապրանքներ) ձեռքբերելու նպատակով: Մենք սպասարկում ենք միայն այն ապառիկ վաճառքները, որոնք կատարվել են մեր հետ համագործակցության պայմանագիր կնքած ընկերություններից: Մեր հետ համագործակցող ընկ. ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Արժույթը

դրամ

Վարկառուները

21 տարին լրացած Հայաստանի ռեզիդենտները, որոնք վարկի սպասարկման ընթացքում չեն բոլորի կենսաթոշակային տարիքը

Վարկի ձևակերպման վայր

Մեր ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի), ինչպես նաև մեր հետ համագործակցող ընկերությունների վաճառասրահներում:

Սահմանաչափերը

մինչև 1,000,000 դրամ

Եղանակը

անկանխիկ

Մարման ժամկետը

12-ից 24 ամիս

Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը

0-ից մինչև 18%

Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը

մինչև 24%

Վերադարձելության ապահովման միջոցը

• Գրավը ձեռք բերվող  սպառողական ապրանքն է (գույքը): Ապահովագրություն չի պահանջվում:
• Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը՝ մինչև 100%:

Գանձվող վճարները

Վարկի սպասարկման վճար - մինչև 0.4 % ամսական մայր գումարից:

Վարկի դիմումի մասին որոշման կայացման, ձեզ այդ մասին տեղեկացման և վարկի տրամադրման ժամկետները

Մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
 Այլ տեղեկատվություն

Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելու դեպքում, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, ձեզ ենք տրամադրում է «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ թերթիկ»՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի հաստատած «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
  • Ապառիկ վարկի դիմում:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ տեղեկանք գործատուից առնվազն վերջին վեց ամիսներին ստացած ամսական աշխատավարձի չափի վերաբերյալ (ստորագրված և կնքված գործատուի իրավասու անձի/անց կողմից), և/կամ համապատասխան ամսական եկամուտները հավաստող այլ փաստաթղթեր, որոնք ընդունելի են մեզ համար:
 • Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման չափանիշները

  Դրական որոշման կայացման չափանիշները`

  • Մշտական բնակության վայրը,
  • Դրական կամ չեզոք վարկային պատմությունը,
  • Արժանահավատ և լիարժեք փաստաթղթերը:

  Մերժման չափանիշները`

  • Վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտները,
  • Ոչ արժանահավատ փաստաթղթեր ներկայացնելը,
  • Բացասական վարկային պատմությունը:
 • Վարկի և տոկոսների մարումները
  • Վարկը մարում եք ամսական պարբերականությամբ՝ պայմանագրով սահմանված գրաֆիկի համաձայն:
  • Վարկը և տոկոսագումարները մարում եք հետևյալ երկու եղանակներից մեկով, ըստ ձեր ցանկության՝
   • «Անուիտետային» (հավասարաչափ ամսական մարում), որը փոփոխական մասերով ներառում է մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
   • «Զսպանակաձև» (փոփոխական ամսական մարում), որը ներառում է մայր գումարի մարումը՝ հավասար, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական չափով:
  • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Վարկը վաղաժամկետ մարելու դեպքում որևէ ՏՈՒԳԱՆՔ ՉԵՔ ՎՉԱՐՈՒՄ:
 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
  • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում:
  • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):
  • Սահմանված մարման ժամկետներում վճարային պարտավորությունների (վարկի գումար, տոկոսագումար) ուշացման դեպքում  ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՔ ՏՈՒՅԺԵՐ` ժամկետանց գումարի համար՝ 0,015% օրական, իսկ ժամկետանց տոկոսի համար՝ 0,1% օրական:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում՝ www.cba.am.
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակ:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է 21.11.2019 | 19:11:14