+374 10 605555
EvocaOnline

Գրավով ապահովված վարկեր

Առաջարկում ենք անշարժ կամ շարժական գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկեր:
ՆԵՐՔԵՎ

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի» -ի):

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Վարկի տրամադրման նպատակը

 • Վարկի վերաֆինանսավորում:
 • Անձնական, ընտանեկան կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով: 

Վարկառուները

18– 63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Սահմանաչափերը

 • ՀՀ դրամ - 1,500,000-ից մինչև 50,000,000
 • ԱՄՆ դոլար - 3,000-ից մինչև 100,000
 • Եվրո - 3,000-ից մինչև 80,000

Տրամադրման եղանակը

 • ՀՀ դրամ - կանխիկ / անկանխիկ,
 • ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո - անկանխիկ` քարտային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Մարման ժամկետը

 • Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում` 24 - 84 ամիս,
 • Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ 24 -60 ամիս:

Տարեկան տոկոսադրույքը

 • ՀՀ դրամ՝
- Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում`վարկ/գրավ մինչև 50% - 15%; վարկ/գրավ 51%-70% - 16%
- Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ 17%
  • ԱՄՆ դոլար ՝
- Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում` վարկ/գրավ մինչև 50% - 10%; վարկ/գրավ 51%-70% - 11%
- Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ 14%-16%
 • Եվրո՝
  - Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում` վարկ/գրավ մինչև 50% - 9%; վարկ/գրավ 51%-70% - 10%
  - Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ 13%
Առավելագույն փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը
 • ՀՀ դրամ՝
  - Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում` 17,02%
  -
  Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ 18,93%
   • ԱՄՆ դոլար ՝
  - Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում`  12,02%
  - Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝  17,77%
  • Եվրո՝
   - Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում` 10,94%
   - Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ 14,36%
 Վարկավորման հատուկ պայմաններ
 • Դուք և գրավատուն պետք է լինեք նույն անձը, իսկ տարբեր անձանց դեպքում պետք է լինեն համատեղ տնտեսություն վարող անձիք (համատեղ բնակվող):
 • Վերջին 1 տարում չպետք է ունենաք վարկային պարտավորությունների գծով դասակարգումներ, իսկ մարումների գծով ուշացման օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը:
 • Մեզ համար ընդունելի գրավադրվող անշարժ գույքը, որը պետք է համապատասխանի հաջորդ տողի պահանջներին:

Վարկի վերադարձելության
ապահով
ման միջոցները

 • Անշարժ կամ շարժական գույք: Նշված գույքերի գրավադրումից բացի՝ պահանջվում է առնվազն մեկ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն:
 • Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝
  - Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ ռուսական արտադրության մինչև 3 տարեկան և ոչ ռուսական արտադրության մինչև 7 տարեկան տրանսպորտային միջոցները:
  - Պահանջվում է տրանսպորտային միջոցի ապահովագրություն, ա
  մեն տարի՝ վարկի գումարի (մնացորդի) չափով՝ պարտադիր: Ապահովագրավճարը կազմում է 2,5%:

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

 • Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 70%,
 • Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 50%:

Վարկի դիմումի մասին որոշման կայացման, ձեզ այդ մասին տեղեկացման և վարկի տրամադրման ժամկետները

 • Որոշումը կայացնում ենք անհրաժեշտ փաստաթղթերը մեզ ներկայացնելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը տրամադրում ենք գույքի գրավադրման գործընթացն ավարտելուց հետո՝ 2 (երկու) բանկային օրվա ընթացքում:
 • Վարկի դիմումի վերաբերյալ որոշման արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնում ենք 1-2 (մեկ-երկու) բանկային օրվա ընթացում՝ բանավոր կամ ձեր ցանկության դեպքում՝ նաև գրավոր:

Գանձվող վճարներ

 • Վարկային հաշվի սպասարկման վճար - վարկի գումարի 1%-ի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 30,000 դրամ: Այն գանձում ենք միանվագ՝ վարկի տրամադրման պահին:
 • Վարկի գումարի կանխիկ ստացման դեպքում գանձվում է կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների:

Այլ տեղեկատվություն

Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելու դեպքում, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, ձեզ ենք տրամադրում է «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ թերթիկ»՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի հաստատած «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
  • Վարկի դիմում:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Գրավադրվող գույքի մասին տեղեկանք (3-րդ ձև):
  • Տեղեկանք եկամուտների վերաբերյալ:
  • Այլ եկամուտների չափը (վարձակալությունից, ավանդային պայմանագրերից, արժեթղթերից, փայամասնակցությունից, ձեռնակատիրական գործունեությունից և այլ աղբյուրներից ստացված եկամուտներ) հավաստող տեղեկատվություն (առկայության դեպքում):
  • Ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում):
  • Գրավի պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր`
   • գրավադրվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը և սեփականության իրավունքի գրանցման հիմքերը,
   • տեղեկանք գրավի առարկայի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ (միասնական տեղեկանք),
   • գրավադրվող գույքի գնահատման ակտ:
  • Մեր պահանջով նաև այլ փաստաթղթեր:
 • Վարկի վերաբերյալ որոշման չափանիշները

  Դրական որոշման կայացման չափանիշները`

  • Մեր կողմից ընդունելի գրավադրվող գույքը և երաշխավորությունները,
  • Մշտական բնակության վայրը,
  • Դրական կամ չեզոք վարկային պատմությունը,
  • Արժանահավատ և լիարժեք փաստաթղթերը:

  Մերժման չափանիշները`

  • Ոչ արժանահավատ փաստաթղթերը ներկայացնելը,
  • Բացասական վարկային պատմությունը,
  • Գրավի պայմանագրի կամ երաշխավորության համաձայնագրերի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր չներկայացնելը:
 • Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր
  • Գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատում` 10,000-150,000 դրամ,
  • Նոտարական ձևակերպման ծախսեր՝ 10,000-30,000 դրամ (վճարում եք նոտարական գրասենյակում),
  • Գրավի գրանցման ծախսեր՝ նվազագույնը 36,500 դրամ (վճարում եք կադաստրի համապատասխան ստորաբաժանումում):
 • Վարկի և տոկոսների մարումները
  • Բանկի կողմից տրամադրվող վարկային միջոցները մարվում են ամսեկան պարբերականությամբ։ Մարումները իրականացվում են վարկային պայմանագրով սահմանված գրաֆիկին համաձայն:
  • Վարկը մարում եք ամսական պարբերականությամբ՝ պայմանագրով սահմանված գրաֆիկի համաձայն:
  • Վարկը և տոկոսագումարները մարում եք հետևյալ երկու եղանակներից մեկով, ըստ ձեր ցանկության՝
   • «Անուիտետային» (հավասարաչափ ամսական մարում), որը փոփոխական մասերով ներառում է մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
   • «Զսպանակաձև» (փոփոխական ամսական մարում), որը ներառում է մայր գումարի մարումը՝ հավասար, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական չափով:
  • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Ուշադրություն.
   • Մինչև վարկի գործողության ժամկետի կեսը վարկի գումարի 50%-ից ավելին վաղաժամկետ մարելու դեպքում վճարում եք տուգանք՝ վարկի գումարի 50%-ը գերազանցող վաղաժամկետ վճարվող գումարի 1%-ի չափով:
   • Վարկի վաղաժամկետ մարման ՏՈՒԳԱՆՔ ՉԵՆՔ ԿԻՐԱՌՈՒՄ «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով կարգավորվող վարկերի դեպքում:
 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
  • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկայինռեգիստրում:
  • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե ձեր վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):
  • Սահմանված մարման ժամկետներում վճարային պարտավորությունների (վարկի գումար, տոկոսագումար) ուշացման դեպքում  ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՔ ՏՈՒՅԺԵՐ` ժամկետանց գումարի համար՝ 0,015% օրական, իսկ ժամկետանց տոկոսի համար՝ 0,1% օրական:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ - Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում` www.cba.am.

 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է 11.02.2021 | 12:23:12