+374 10 605555
EvocaOnline

Էներգաարդյունավետ Հիփոթեք. վարկեր` ԱՀԸ ծրագրով

Առաջարկում ենք Էներգաարդյունավետ հիփոթեքային վարկեր՝ Ազգային հիփոթեքային ընկերության 4-րդ փուլ ծրագրի շրջանակում:
ՆԵՐՔԵՎ

Վարկերը տրամադրում ենք Էներգաարդյունավետ բնակելի անշարժ գույք գնելու (առաջնային և երկրորդային շուկայից), կառուցելու կամ վերանորոգելու նպատակով:

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի» -ի):


ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Արժույթը դրամ
Նպատակը

Բնակելի նշանակության Էներգաարդյունավետ կամ մարզում գտնվող անշարժ գույքի` բնակարանի, առանձնատան, բնակելի տան  ձեռք բերման, կառուցապատման կամ վերանորոգման նպատակով:

Վարկառուները

18 – 58 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Սահմանաչափերը
 • Անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում՝ 2,000,000- 35,000,000 դրամ,
 • Վերանորոգելու դեպքում՝ 1,000,000- 10,000,000 դրամ:
Տրամադրման եղանակը կանխիկ կամ անկանխիկ
Մարման ժամկետը
 • Անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում՝ 120 –  240 ամիս,
 • Վերանորոգելու դեպքում՝ 60 – 84 ամիս:
 • Վարկի վաղաժամկետ մարման (պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ) դեպքում տուգանք չի կիրառվում:
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը
 • Անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում - 9,3 %,
  • Վերանորոգելու դեպքում - 10,3 %:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը Անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում - 11,40 %,
Վերանորոգելու դեպքում - 12,15 %:
Վերադարձելիության ապահովման միջոցները
 • Ձեռք բերվող, վերանորոգվող անշարժ գույքը, այլ բնակելի անշարժ գույք:
  • Կառուցապատման վարկի դեպքում գրավադրվում է հողամասը, որտեղ կառուցվում է անշարժ գույքը, կառուցվող անշարժ գույքը, ինչպես նաև այլ լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույք:
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը
 • Ոչ ավելի, քան բնակելի անշարժ գույքի շուկայական արժեքի 70%-ը*:
 • Ոչ ավելի, քան բնակելի անշարժ գույքի շուկայական արժեքի 90%-ը, եթե գրավադրվում է լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրվող անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 70%:
* Վարկ/գրավ գործակցի հաշվարկման ժամանակ ընդունվում է անշարժ գույքի գնահատման և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնը:
Վարկավորման այլ պայմաններ
 • Անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում Դուք Բանկում մուտքագրում եք կանխավճար (գույքի ձեռքբերման գնի և վարկի գումարի տարբերության չափով), որը սառեցվում է մինչև վարկի տրամադրումը:
 • Առաջնային շուկայից անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում, որպես կանխավճարը հավաստող փաստաթուղթ, Դուք կարող եք Բանկ ներկայացնել կառուցապատողի կողմից տրամադրված նախավճարի անդորրագիր և/կամ նախավճարների պայմանանագրեր/համաձայնագրեր:
 • Բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով վարկերի տրամադրման դեպքում վարկի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի  Ձեր կողմից ներկայացված կառուցման աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80 %-ը։
 • Կառուցման նպատակով վարկերը պետք է տրամադրվեն մասնաբաժիններով (տրանշերով), ընդ որում վարկի վերջին մասնաբաժնով պետք է ֆինանսավորվի շինարարական աշխատանքների վերջին փուլը և չպետք է գերազանցի վարկի գումարի 20 %-ը։
Ապահովագրություն

Պահանջվում է կատարել գրավադրվող գույքի և Ձեր ու համավարկառուների՝ դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն: Ի դեպ, ապահովագրությունը պետք է կատարվի Լիցենզավորված ապահովագրական ընկերությունների կողմից հօգուտ մեզ՝

 • Գրավադրվող անշարժ գույքը պետք է ապահովագրվի -պարտադիր՝ յուրաքանչուր տարի վարկի մնացորդի չափով,
 • Դուք և համավարկառուները դժբախտ պատահարից պետք է ապահովագրվեք -պարտադիր՝ յուրաքանչուր տարի վարկի մնացորդի չափով:
Գանձվող վճարները • Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճարը 10,000 դրամ է: Այն չենք վերադարձնում՝ անկախ վարկային հայտի բավարարումից կամ մերժումից:
• Վարկային հաշվի սպասարկման վճարը գանձում ենք միանվագ: Այն կազմում է վարկի գումարի 0,5%-ը, բայց ոչ պակաս, քան 20,000 դրամը: 
Վարկի դիմումի մասին որոշման կայացման, ձեզ այդ մասին տեղեկացման և վարկի տրամադրման ժամկետները • Որոշումը կայացնում ենք անհրաժեշտ փաստաթղթերը մեզ ներկայացնելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը տրամադրում ենք գույքի գրավադրման գործընթացն ավարտելուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
• Վարկի դիմումի վերաբերյալ որոշման արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնում ենք 1 (մեկ) բանկային օրվա ընթացում՝ բանավոր կամ ձեր ցանկության դեպքում՝ նաև գրավոր:


«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է 04.11.2020 | 12:05:47