+374 10 605555
EvocaOnline

SingleTouch

Ստացեք SingleTouch օնլայն վարկեր շաբաթվա բոլոր օրերին և ցանկացած ժամի, առանց հավելյալ թղթաբանության ու ժամանակ կորցնելու: Այն ավելի արագ կհաստատվի, քան կպատրաստվի մի բաժակ սուրճը:
ՆԵՐՔԵՎ

Օնլայն վարկերը հաստատվում են ավտոմատ կերպով, վարկի հաստատման մասին տեղեկացումը ստացվում է EvocaTouch հավելվածի միջոցով դիմումն ուղարկելուց հետո առավելագույնը 5 րոպեի ընթացքում:

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ովքեր կարող են դիմել

21-58 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Վարկի տրամադրման եղանակը և կարգը`

 • Վարկը տրամադրում ենք վճարային քարտով և բացառապես անկանխիկ եղանակով:
 • Ուշադրություն՝
  - Եթե հանդիսանում եք Բանկի քարտապան հաճախորդ, ապա վարկի գումարը անմիջապես հաշվեգրվում է Ձեր վճարային քարտին:

  - Եթե չեք հանդիսանում  Բանկի քարտապան հաճախորդ, ապա վարկային հայտը հաստատվելու դեպքում, Ձեր անվամբ թողարկվում է վճարային քարտ (
  վճարային քարտը կարող եք ստանալ բանկի տարածքում առձեռն կամ առաքման միջոցով): Վճարային քարտի ստացումը Ձեր կողմից հավաստագրելու դեպքում, վարկի գումարը անմիջապես կհաշվեգրվի Ձեր քարտային հաշվին: Խնդրում ենք, մինչև  վճարային քարտի ստացման վերաբերյալ Ձեր էլեկտրոնային հավաստում ստանալը EvocaTouch հավելվածը չհեռացնել Ձեր հեռախոսից, հակառակ դեպքում Ձեր վարկային հայտը կարող է չեղարկվել:

Վարկի արժույթը`

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումարը`

 • ՀՀ դրամ՝ 300,000 - 5,000,000
 • ԱՄՆ դոլար՝ 500 - 10,000

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ - 21,5%, ԱՄՆ դոլար - 18%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք*

ՀՀ դրամ - 23,89%, ԱՄՆ դոլար - 19,70%

Վարկի մարման ժամկետը`

60 ամիս

Վարկի մարման եղանակ`

Անուիտետային (հավասարաչափ ամսական մարում, որի մեջ մտնում են վարկի մայր գումարը և հաշվարկված տոկոսագումարները)

Վճարներներ`

 • Միանվագ վճար -0:
 • Ամսական սպասարկման վճար - 0: 
 • Վճարային քարտով կատարվող գործարքների դիմաց (կանխիկացում, փոխանցում և այլն), գանձվում են Բանկի սակագներով սահմանված համապատասխան վճարներ:

Տույժեր և տուգանքներ`

 • ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,1 %,
 • ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

Մերժման հիմքեր

 • Բացասական վարկային պատմություն,
 • Կայուն եկամուտների բացակայություն,
 • Անարժանահավատ տվյալների առկայություն,
 • Դրական որոշում կայացնելու վրա ազդող այլ գործոններ:

Այլ տեղեկատվություն

Վարկային հայտը հաստատվելու դեպքում, Ձեր անհատական թերթիկը և վարկային պայմանագիրը կուղարկվի վարկային հայտում Ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

 • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Դուք կարող եք վարկը մարել պայմանագրի ժամկետից շուտ, այդ դեպքում  ՏՈՒԳԱՆՔ ՉԵՆՔ ԿԻՐԱՌՈՒՄ:
 • Տոկոսագումարի հաշվարկը իրականացվում է վարկի գումարը վճարային քարտին հաշվեգրելու օրվանից:
 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ* ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում, իսկ  Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններին և օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ:
 • Պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը (պայմանագրի գործողության ընթացքում անվանական տոկոսադրույքի, կողմերի միջև հաղորդակցման կարգի, ծառայության ընհանուր վճարների, այլ վճարների փոփոխության և պայմանագրից բխող կողմերի իրավունքների և պարտականությունների վրա ազդող իրավական ակտերի փոփոխության  մասին տեղեկատվություն) կարող եք ստանալ փոստային կապի միջոցով, կամ ձեր կողմից ընտրված այլ եղանակով: Բանկը Ձեզ, վերոնշյալ եղանակով 30-օրյա պարբերականությամբ կտրամադրի վարկի վերաբերյալ քաղվածք:
 • Online վարկերի պայմանագրի դրույթներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • Մեր և ձեր պայմանագրային փոխհարաբերությունները կարգավորվում են ՀԱՄԱԼԻՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ, որը հրապարակային առաջարկ (օֆերտա) է և ձեր կողմից համարվում է ընդունված այն պահից, երբ առձեռն կամ հեռակառավարման համակարգերի միջոցով մեզ եք ներկայացնում պատշաճ լրացված և վավերացված՝ բանկային ծառայություններից օգտվելու հայտ/դիմում: Համալիր բանկային ծառայությունների մատուցման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • Մենք տրամադրում ենք նաև այլ սպառողական վարկեր, որոնց պայմաններին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքի համապատասխան էջերի միջոցով:
 • Պայմանագրի գործողության ընթացքում բողոքներ ունենալու դեպքում կարող եք դրանք ներկայացնել Բանկին:  Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով: Ձեր կողմից ներկայացված բողոքների քննության գործընթացը ներկայացված է սույն կայքի Հաճախորդի իրավունքները էջում:

Ձեր վարկային հայտը կարող է մերժվել՝

 • Բանկի վարկունակության չափանիշներին չբավարարելու դեպքում,
 • Բանկին ներկայացված տվյալների և փաստաթղթերի անարժանահավատության դեպքում,
 • բացասական վարկային պատմություն ունենալու դեպքում
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
 • ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԲԱՆԿԸ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ՁԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ (ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ) ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ:
 • Վարկային պարտավորությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը կազդի Ձեր վարկային պատմության վրա: Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների այն ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է Ձեզ վարկ տրամադրած կազմակերպությունների և/կամ Վարկային բյուրոյի կողմից: Վարկային պատմությունը ուսումնասիրվում է վարկավորում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից Ձեր վարկային հայտը դիտարկելու ընթացքում և մեծ դեր է խաղում վարկի տրամադրման որոշման կայացման հարցում:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է 15.02.2021 | 13:11:23