+374 10 605555
EvocaOnline

SingleTouch

Ստացեք SingleTouch օնլայն վարկեր շաբաթվա բոլոր օրերին և ցանկացած ժամի, առանց հավելյալ թղթաբանության ու ժամանակ կորցնելու: Այն ավելի արագ կհաստատվի, քան կպատրաստվի մի բաժակ սուրճը:
ՆԵՐՔԵՎ

Online վարկերը հաստատվում են ավտոմատ կերպով, վարկի հաստատման մասին տեղեկացումը ստացվում է EvocaTouch հավելվածի միջոցով դիմումն ուղարկելուց հետո առավելագույնը 5 րոպեի ընթացքում:

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ովքեր կարող են դիմել

21-60 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Վարկի արժույթը`

դրամ

Վարկի գումարը`

100.000 դրամից մինչև 500.000 դրամ

Վարկի տրամադրման կարգը`

 • Անկանխիկ – հաշվեգրվում է հաճախորդի վճարային քարտին
 • Կանխիկ – Բանկի գործունեության վայրում, ընդ որում, եթե հաճախորդը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստանում վարկի գումարը, ապա վարկային հայտը  համարվում է չեղարկված:

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք`

14 տոկոս

Վարկի մարման ժամկետը`

3, 6, 9 կամ 12 ամիսներով

Վարկի մարման եղանակ`

Անուիտետային (Հավասարաչափ ամսական մարում, որի մեջ մտնում են վարկի մայր գումարը և հաշվարկված տոկոսագումարները)

Միջնորդավճարներ`

Վարկի սպասարկման միջնորդավճար 20.000 դրամ (գանձվում է վարկի գումարից միանվագ կարգով վարկի տրամադրման պահին)

 • Կանխիկ տրամադրման դեպքում գանձվում է 0.2 % կանխիկացման միջնորդավճար
 • Անկանխիկ տրամադրման դեպքում կանխիկացման միջնորդավճարը գանձվում է համաձայն Բանկի կողմից տվյալ վճարային քարտի համար սահմանված պայմանների

Տույժեր և տուգանքներ`

 • ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,
 • ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

Սահմանափակումներ

 • Վարկային հայտը մերժվելու դեպքում նոր վարկային հայտ կարող է ներկայացվել 1 ամիս հետո:
 • Նույն սարքավորման (բջջային հեռախոս, պլանշետ և այլն) և/կամ էլ. հասցեի միջոցով, ինչպես նաև բջջային հեռախոսահամարի կիրառմամբ վարկային հայտ կարող է ներկայացվել 3 ամսվա ընթացքում 1 անգամ:
 • Հաճախորդը կարող է միաժամանակ ունենալ սույն վարկատեսակից 1 (մեկ) գործող վարկ:
 • Դիմելու պահին հաճախորդի առանց գրավի ապահովվածության վարկերի ծավալը չի կարող գերազանցել 2 (երկու միլիոն) դրամ կամ համարժեք արտարժույթը, իսկ գործող վարկերի քանակը՝ 5-ը:

Այլ տեղեկատվություն

 • «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ թերթիկին» կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • Վարկային հայտը հաստատվելու դեպքում, Ձեր անհատական թերթիկը և վարկային պայմանագիրը կուղարկվի վարկային հայտում Ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

 • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Դուք կարող եք վարկը մարել պայմանագրի ժամկետից շուտ, այդ դեպքում  ՏՈՒԳԱՆՔ ՉԵՆՔ ԿԻՐԱՌՈՒՄ:
 • Տոկոսագումարի հաշվարկը իրականացվում է վարկի գումարը վճարային քարտին հաշվեգրելու օրվանից, իսկ կանխիկ եղանակով տրամադրվելու դեպքում` տրամադրման օրվանից:
 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում, իսկ  Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններին և օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ:
 • Պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը (պայմանագրի գործողության ընթացքում անվանական տոկոսադրույքի, կողմերի միջև հաղորդակցման կարգի, ծառայության ընհանուր վճարների, այլ վճարների փոփոխության և պայմանագրից բխող կողմերի իրավունքների և պարտականությունների վրա ազդող իրավական ակտերի փոփոխության  մասին տեղեկատվություն) կարող եք ստանալ փոստային կապի միջոցով, կամ ձեր կողմից ընտրված այլ եղանակով: Բանկը Ձեզ, վերոնշյալ եղանակով 30-օրյա պարբերականությամբ կտրամադրի վարկի վերաբերյալ քաղվածք:
 • Online վարկերի պայմանագրի դրույթներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • Մենք տրամադրում ենք նաև այլ սպառողական վարկեր, որոնց պայմաններին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքի համապատասխան էջերի միջոցով:
 • Պայմանագրի գործողության ընթացքում բողոքներ ունենալու դեպքում կարող եք դրանք ներկայացնել Բանկին:  Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով: Ձեր կողմից ներկայացված բողոքների քննության գործընթացը ներկայացված է սույն կայքի Հաճախորդի իրավունքները էջում:

Ձեր վարկային հայտը կարող է մերժվել՝

 • սույն պայմաններով սահմանված վարկունակության չափանիշներին չբավարարելու դեպքում,
 • Բանկին ներկայացված տվյալների և փաստաթղթերի անարժանահավատության դեպքում,
 • բացասական վարկային պատմություն ունենալու դեպքում
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
 • ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԲԱՆԿԸ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ՁԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ (ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ) ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ:
 • Վարկային պարտավորությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը կազդի Ձեր վարկային պատմության վրա: Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների այն ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է Ձեզ վարկ տրամադրած կազմակերպությունների և/կամ Վարկային բյուրոյի կողմից: Վարկային պատմությունը ուսումնասիրվում է վարկավորում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից Ձեր վարկային հայտը դիտարկելու ընթացքում և մեծ դեր է խաղում վարկի տրամադրման որոշման կայացման հարցում:

 

Թարմացվել է 12.12.2017 | 09:37:30