+374 10 605555
EvocaOnline

SingleTouch

Ստացեք SingleTouch օնլայն վարկեր շաբաթվա բոլոր օրերին և ցանկացած ժամի, առանց հավելյալ թղթաբանության ու ժամանակ կորցնելու: Այն ավելի արագ կհաստատվի, քան կպատրաստվի մի բաժակ սուրճը:
ՆԵՐՔԵՎ

Օնլայն վարկերը հաստատվում են ավտոմատ կերպով, վարկի հաստատման մասին տեղեկացումը ստացվում է EvocaTouch հավելվածի միջոցով դիմումն ուղարկելուց հետո առավելագույնը 5 րոպեի ընթացքում:

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ովքեր կարող են դիմել

21-60 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Վարկի տրամադրման եղանակը և կարգը`

 • Անկանխիկ՝ վարկը տրամադրում ենք վճարային քարտով և բացառապես Բանկի քարտապան հանդիսացող հաճախորդներին:
 • Ուշադրություն՝
  - Եթե հանդիսանում եք Բանկի քարտապան հաճախորդ, ապա վարկի գումարը անմիջապես հաշվեգրվում է Ձեր վճարային քարտին:

  - Եթե չեք հանդիսանում  Բանկի քարտապան հաճախորդ, ապա վարկային հայտը հաստատվելու դեպքում, Ձեր անվամբ թողարկվում է վճարային քարտ (
  վճարային քարտը կարող եք ստանալ բանկի տարածքում առձեռն կամ առաքման միջոցով): Վճարային քարտի ստացումը Ձեր կողմից հավաստագրելու դեպքում, վարկի գումարը անմիջապես կհաշվեգրվի Ձեր քարտային հաշվին: Խնդրում ենք, մինչև  վճարային քարտի ստացման վերաբերյալ Ձեր էլեկտրոնային հավաստում ստանալը EvocaTouch հավելվածը չհեռացնել Ձեր հեռախոսից, հակառակ դեպքում Ձեր վարկային հայտը կարող է չեղարկվել:
-Վճարային քարտը տրամադրվում է անվճար և առանց տարեկան սպասարկման վճարի:

Վարկի արժույթը`

դրամ

Վարկի գումարը`

300,000 - 1,000,000 դրամ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

14 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք*

23.69 %

Վարկի մարման ժամկետը`

24 ամիս

Վարկի մարման եղանակ`

Անուիտետային (հավասարաչափ ամսական մարում, որի մեջ մտնում են վարկի մայր գումարը և հաշվարկված տոկոսագումարները)

Վճարներներ`

 • Միանվագ վճար (գանձվում է վարկի գումարից միանվագ կարգով վարկի տրամադրման պահին)՝ վարկի գումարի 5% չափով:
 • Ամսական սպասարկման վճար` վարկի սկզբնական գումարի 0.1%-ի չափով: 
 • Վճարային քարտով կատարվող գործարքների դիմաց (կանխիկացում, փոխանցում և այլն), գանձվում են Բանկի սակագներով սահմանված համապատասխան վճարներ:

Տույժեր և տուգանքներ`

 • ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015 %,
 • ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1 %:

Այլ պայմաններ և սահմանափակումներ

 • Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում՝
  -
  Հայտի ներկայացման պահին ժամկետանց կամ դասակարգված վարկերի բացակայությունը (ներառյալ երաշխավորությունները): Վերջին 12 ամսվա ընթացքւմ դասկարգված վարկերի բացակայությունը, իսկ ժամկետանց օրերի ընդհանուր թիվը չի գերազանցել 30 օրը:
 • Վարկային հայտը մերժվելու դեպքում նոր վարկային հայտ կարող է ներկայացվել 1 ամիս հետո: Նույն սարքավորման (բջջային հեռախոս, պլանշետ և այլն) և/կամ էլ. հասցեի միջոցով, ինչպես նաև բջջային հեռախոսահամարի կիրառմամբ վարկային հայտ կարող է ներկայացվել 3 ամսվա ընթացքում 1 անգամ:
 • Հայտ ներկայացնելու պահին՝
- Դուք չպետք է ունենաք EvocaTouch-ով տրամադրված որևէ գործող վարկ:
-  Ձեր առանց գրավի ապահովվածության վարկերի մնացորդը չի կարող գերազանցել 3 (երեք) միլիոն դրամը կամ համարժեք արտարժույթը, իսկ գործող վարկերի քանակը՝ 3-ը:
 • Նույն հասցեում գրանցված անձանց տրամադրվում է առավելագույնը երկու վարկ:

Այլ տեղեկատվություն

 • «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ թերթիկին» կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • Վարկային հայտը հաստատվելու դեպքում, Ձեր անհատական թերթիկը և վարկային պայմանագիրը կուղարկվի վարկային հայտում Ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

 • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Դուք կարող եք վարկը մարել պայմանագրի ժամկետից շուտ, այդ դեպքում  ՏՈՒԳԱՆՔ ՉԵՆՔ ԿԻՐԱՌՈՒՄ:
 • Տոկոսագումարի հաշվարկը իրականացվում է վարկի գումարը վճարային քարտին հաշվեգրելու օրվանից:
 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ* ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում, իսկ  Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններին և օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ:
 • Պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը (պայմանագրի գործողության ընթացքում անվանական տոկոսադրույքի, կողմերի միջև հաղորդակցման կարգի, ծառայության ընհանուր վճարների, այլ վճարների փոփոխության և պայմանագրից բխող կողմերի իրավունքների և պարտականությունների վրա ազդող իրավական ակտերի փոփոխության  մասին տեղեկատվություն) կարող եք ստանալ փոստային կապի միջոցով, կամ ձեր կողմից ընտրված այլ եղանակով: Բանկը Ձեզ, վերոնշյալ եղանակով 30-օրյա պարբերականությամբ կտրամադրի վարկի վերաբերյալ քաղվածք:
 • Online վարկերի պայմանագրի դրույթներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • Մեր և ձեր պայմանագրային փոխհարաբերությունները կարգավորվում են ՀԱՄԱԼԻՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ, որը հրապարակային առաջարկ (օֆերտա) է և ձեր կողմից համարվում է ընդունված այն պահից, երբ առձեռն կամ հեռակառավարման համակարգերի միջոցով մեզ եք ներկայացնում պատշաճ լրացված և վավերացված՝ բանկային ծառայություններից օգտվելու հայտ/դիմում: Համալիր բանկային ծառայությունների մատուցման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • Մենք տրամադրում ենք նաև այլ սպառողական վարկեր, որոնց պայմաններին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքի համապատասխան էջերի միջոցով:
 • Պայմանագրի գործողության ընթացքում բողոքներ ունենալու դեպքում կարող եք դրանք ներկայացնել Բանկին:  Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով: Ձեր կողմից ներկայացված բողոքների քննության գործընթացը ներկայացված է սույն կայքի Հաճախորդի իրավունքները էջում:

Ձեր վարկային հայտը կարող է մերժվել՝

 • Բանկի վարկունակության չափանիշներին չբավարարելու դեպքում,
 • Բանկին ներկայացված տվյալների և փաստաթղթերի անարժանահավատության դեպքում,
 • բացասական վարկային պատմություն ունենալու դեպքում
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
 • ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԲԱՆԿԸ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ՁԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ (ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ) ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ:
 • Վարկային պարտավորությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը կազդի Ձեր վարկային պատմության վրա: Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների այն ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է Ձեզ վարկ տրամադրած կազմակերպությունների և/կամ Վարկային բյուրոյի կողմից: Վարկային պատմությունը ուսումնասիրվում է վարկավորում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից Ձեր վարկային հայտը դիտարկելու ընթացքում և մեծ դեր է խաղում վարկի տրամադրման որոշման կայացման հարցում:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է 06.08.2019 | 18:48:55