+374 10 605555
EvocaOnline

Shopping Card

Ստացեք Shopping Card վարկային սահմանաչափով վճարային քարտեր, EvocaTouch հավելվածի միջոցով, շաբաթվա բոլոր օրերին և ցանկացած ժամի, առանց հավելյալ թղթաբանության ու ժամանակ կորցնելու:
ՆԵՐՔԵՎ

Օնլայն հայտերը հաստատվում են ավտոմատ կերպով, 24/7 ռեժիմում, հայտի հաստատման մասին տեղեկացումը ստացվում է EvocaTouch հավելվածի միջոցով հաշված րոպեների ընթացքում:

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 Տրամադրման նպատակը

ՀՀ-ում և արտերկրում սպասարկման և առևտրի ոլորտում անկանխիկ գնումների իրականացման համար:

 Ովքեր կարող են դիմել

21-60 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր համապատասխանում են վարկավորման պայմաններին:

Սահմանաչափ և արժույթ

Նվազագույնը` 300,000 ՀՀ դրամ, 600 ԱՄՆ դոլար, 500 Եվրո, իսկ առավելագույնը` 3,000,000 ՀՀ, 6000 ԱՄՆ դոլար, 5000 Եվրո,

 Տրամադրման ժամկետ

36 ամիս

 Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող

 Տրամադվող քարտ

VISA CLASSIC

 Անվանական տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ` 18 %, ԱՄՆ դոլար` 16%, Եվրո` 16%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք*

19,58 %

 Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)

Չի տրամադրվում

Այլ պայմաններ և սահմանապակումներ
 • Վարկային սահմանաչափի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում՝
  -
  Հայտի ներկայացման պահին ժամկետանց կամ դասակարգված վարկերի բացակայությունը (ներառյալ երաշխավորությունները): Վերջին 12 ամսվա ընթացքւմ դասկարգված վարկերի բացակայությունը և/կամ ժամկետանց օրերի ընդհանուր թիվը չի գերազանցել 30 օրը:
 • Վարկային հայտը մերժվելու դեպքում նոր վարկային հայտ կարող է ներկայացվել 1 ամիս հետո: Նույն սարքավորման (բջջային հեռախոս, պլանշետ և այլն) և/կամ էլ. հասցեի միջոցով, ինչպես նաև բջջային հեռախոսահամարի կիրառմամբ վարկային հայտ կարող է ներկայացվել 3 ամսվա ընթացքում 1 անգամ:
 • Հայտ ներկայացնելու պահին՝
- Դուք չպետք է ունենաք EvokaTouch-ով տրամադրված որևէ գործող վարկ:
-  Ձեր առանց գրավի ապահովվածության բոլոր վարկերի մնացորդը չի կարող գերազանցել 2 (երկու) միլիոն դրամը կամ համարժեք արտարժույթը, իսկ գործող վարկերի քանակը՝ 5-ը:
 • Նույն հասցեում գրանցված անձանց տրամադրվում է  առավելագույնը երկու վարկ:
 Ամսական նվազագույն մարման պահանջ

Դուք պարտավոր եք վճարել նախորդ ամսվա ընթացքում օգտագործված սահմանաչափի 5%-ը, նվազագույնը` 5,000 ՀՀ դրամ  մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը: Ամիս է սահմանվում յուրաքանչյուր ամսվա 1-ից մինչ հաջորդ ամսվա 1-ը ընկած ժամանակահատվածը:

 Քաղվածքի օր

Յուրաքանչյուր ամսվա 1-ը

Վճարման ժամկետ` սկսած քաղվածքի օրվանից

15 օր (վերջնաժամկետ է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը)

 Մայր գումարի մարում

Ժամկետի վերջում

 Տույժեր
 • ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,
 • ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %
 Այլ տեղեկատվություն
 • «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ թերթիկին» կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • Ձեր հայտը հաստատվելու դեպքում, Ձեր անհատական թերթիկը և վարկային սահմանաչափի պայմանագիրը կուղարկվի հայտում Ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
Վճարային քարտի սպասարկման վճարներ և սահմանափակումներ՝
Վճարային քարտի տրամադրում

0

Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճար

2,000  դրամ

Ցանկացած եղանակով կանխիկի տրամադրում

Չի թույլատրվում

Առևտրի կետերում Բանկի և այլ բանկերի POS տերմինալներով անկանխիկ գործարքների իրականացում

0%

Քարտից քարտ փոխանցումներ www.arca.am  կայքի և բանկոմատների միջոցով

Չի թույլատրվում

Յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ

Առանց սահմանափակման

Անկանխիկ գործարքների քանակ (օրական)

Առանց սահմանափակման

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

 • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Դուք կարող եք վարկային սահմանաչափը մարել պայմանագրի ժամկետից շուտ, այդ դեպքում  ՏՈՒԳԱՆՔ ՉԵՆՔ ԿԻՐԱՌՈՒՄ:
 • Տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ* ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում, իսկ  Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններին և օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ:
 • Պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը (պայմանագրի գործողության ընթացքում անվանական տոկոսադրույքի, կողմերի միջև հաղորդակցման կարգի, ծառայության ընհանուր վճարների, այլ վճարների փոփոխության և պայմանագրից բխող կողմերի իրավունքների և պարտականությունների վրա ազդող իրավական ակտերի փոփոխության  մասին տեղեկատվություն) կարող եք ստանալ փոստային կապի միջոցով, կամ ձեր կողմից ընտրված այլ եղանակով: Բանկը Ձեզ, վերոնշյալ եղանակով 30-օրյա պարբերականությամբ կտրամադրի վարկի վերաբերյալ քաղվածք:
 • Վարկային սահմանաչափի տրամադրման պայմանագրի դրույթներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • Մեր և ձեր պայմանագրային փոխհարաբերությունները կարգավորվում են ՀԱՄԱԼԻՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ, որը հրապարակային առաջարկ (օֆերտա) է և ձեր կողմից համարվում է ընդունված այն պահից, երբ առձեռն կամ հեռակառավարման համակարգերի միջոցով մեզ եք ներկայացնում պատշաճ լրացված և վավերացված՝ բանկային ծառայություններից օգտվելու հայտ/դիմում: Համալիր բանկային ծառայությունների մատուցման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • Մենք տրամադրում ենք նաև այլ սպառողական վարկեր, որոնց պայմաններին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքի համապատասխան էջերի միջոցով:
 • Պայմանագրի գործողության ընթացքում բողոքներ ունենալու դեպքում կարող եք դրանք ներկայացնել Բանկին:  Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով: Ձեր կողմից ներկայացված բողոքների քննության գործընթացը ներկայացված է սույն կայքի Հաճախորդի իրավունքները էջում:

Ձեր վարկային հայտը կարող է մերժվել՝

 • սույն պայմաններով սահմանված վարկունակության չափանիշներին չբավարարելու դեպքում,
 • Բանկին ներկայացված տվյալների և փաստաթղթերի անարժանահավատության դեպքում,
 • բացասական վարկային պատմություն ունենալու դեպքում
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
 • ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԲԱՆԿԸ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ՁԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ (ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ) ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ:
 • Վարկային պարտավորությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը կազդի Ձեր վարկային պատմության վրա: Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների այն ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է Ձեզ վարկ տրամադրած կազմակերպությունների և/կամ Վարկային բյուրոյի կողմից: Վարկային պատմությունը ուսումնասիրվում է վարկավորում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից Ձեր վարկային հայտը դիտարկելու ընթացքում և մեծ դեր է խաղում վարկի տրամադրման որոշման կայացման հարցում:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է 03.10.2018 | 15:19:49