+374 10 605555
EvocaOnline

Ուսանողական վարկեր

Առաջարկում ենք ուսանողական վարկեր՝ ուսման վարձերի վճարման նպատակով:
ՆԵՐՔԵՎ

Միայն Evocabank-ում Ուսանողական վարկերը կարելի է ձևակերպել online` Բանկի EvocaTOUCH հավելվածի միջոցով։

Հավելվածի միջոցով վարկի դիմելու քայլերը ներկայացված են այստեղ։ 

Վարկերը կարելի է ձևակերպել նաև մեր Գլխամասային գրասենյակում կամ ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):


ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Արժույթը

դրամ

Վարկառուները

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող պետական և պետական  հավատարմագրություն ունեցող ԲՈՒՀ-երի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական օրդինատուրայի ուսանողները:

Սահմանաչափերը

Առավելագույնը 2,800,000  դրամ` ուսումնառության ամբողջ ընթացքում, առավելագույնը 4 անընդմեջ* մասնաբաժնով (յուրաքանչյուր ուստարվա համար մեկ մասնաբաժին), ընդ որում՝ ամեն մասնաբաժնի գումարը չի կարող գերազանցել 700,000 դրամը կամ մեկ ուսումնական տարվա վարձը:
* Ուսումնառության ընդհատում չի համարվում Հայաստանի զինված ուժերում ծառայելու ժամանակահատվածը:

Տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ՝ վարկի գումարը փոխանցելով համապատասխան ուսումնական հաստատության բանկային հաշվին: Փոխանցման համար հիմք է հանդիսանում ուսումնական հաստատության կողմից տրված և Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացրած հաշիվ-ապրանքագիրը (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված վավերապայմաններ պարունակող):

Մարման ժամկետը

Ուսումնառության ժամկետ*՝ գումարած 6 տարի, սակայն ոչ ավելի, քան 10 տարի (վարկն ավելի կարճ ժամկետով տրամադրում ենք միայն ձեր համաձայնությամբ):
* Ուսումնառության ժամկետ է համարվում ուսանողի՝ բակալավրիատում և մագիստրատուրայում սովորելու տարիները:

Տոկոսադրույքը (տարեկան)

9%, որից պետությունը սուբսիդավորելու է՝

 • 2 տոկոսային կետը՝ բոլորի համար,
 • 3 տոկոսային կետը՝ առավել բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողների համար:
 • 2020 թվականի մայիսի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում, մասնավորապես՝ 01.05.20թ - 31.12.20թ ժամանակահատվածում վարկառու ուսանողների կողմից վճարման ենթակա տարեկան տոկոսադրույքը կկազմի համապատասխանաբար՝
 • 80% և ավելի ՄՈԳ ունեցող ուսանողների համար՝ 0%,
 • 80%-ից ցածր ՄՈԳ ունեցող ուսանողների համար՝ 4%:
 • Փաստացի  տոկոսադրույքից տարբերությունը կսուբսիդավորվի պետության կողմից

Վերադարձելիության ապահովման միջոցը

Ուսանողի ծնողի(ների) կամ խնամակալի(ների) երաշխավորություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ուսանողը չափահաս է, իսկ ծնողները՝ մահացած (տվյալ դեպքում որպես վարկի ապահովման միջոց պետք է դիտարկել երրորդ անձի երաշխավորությունը):

Միջնորդավճարներ

Չեն գանձվում

Վարկի դիմումի մասին որոշման կայացման, ձեզ այդ մասին տեղեկացման և վարկի տրամադրման ժամկետները

 • Վարկի դիմումն օնլայն ներկայացնելու դեպքում վարկառուն նույն պահին ստանում է պատասխան՝ արդյոք ինքը համապատասխանում է վարկավորման պահանջներին։
 • Վարկի վերջնական հաստատումն ու ձևակերպումը կատարվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը մեզ ներկայացնելուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Վարկը ձևակերպում և ուսումնական հաստատությանն ենք փոխանցում՝ վարկավորման պայմանագիրը և երաշխավորության համաձայնագրերը կնքելուց հետո 2 (երկու) բանկային օրվա ընթացքում:
 • Վարկի դիմումի վերաբերյալ որոշման արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնում ենք 2 (երկու) բանկային օրվա ընթացում՝ բանավոր կամ ձեր ցանկության դեպքում՝ նաև գրավոր:

Այլ պահանջներ

Դուք կամ երաշխավորող անձիք վարկի տրամադրման պահին չպետք է ունենաք չաշխատող պարտավորություններ:

Այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն

 • Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելու դեպքում, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, ձեզ ենք տրամադրում է «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ թերթիկ»՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի հաստատած «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման չափանիշները

  Դրական որոշման կայացման չափանիշները`

  • Մեր կողմից ընդունելի երաշխավորությունները,
  • Մշտական բնակության վայրը,
  • Կայուն եկամտի աղբյուրը,
  • Դրական կամ չեզոք վարկային պատմությունը,
  • Արժանահավատ և լիարժեք փաստաթղթերը:


  Մերժման չափանիշները`

  • Ոչ արժանահավատ փաստաթղթեր ներկայացնելը,
  • Բացասական վարկային պատմությունը,
  • Եկամտի աղբյուրի ռիսկայնությունը (անկայուն եկամուտներ, ոչ հստակ պարբերականությամբ եկամուտներ),
  • Վարկային պայմանագրի կամ երաշխավորությունների կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր չներկայացնելը:
 • Վարկի և տոկոսների մարումները
  • Վարկի ամսական մարումները կատարում եք անուիտետային եղանակով, ընդ որում` ուսման ընթացքում մարում եք միայն տոկոսները (առավելագույնը 4 տարի), իսկ ուսման ավարտից հետո՝ մայր գումարը և տոկոսագումարները՝ հավասարաչափ:
  • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Վարկը վաղաժամկետ մարելու դեպքում որևէ տուգանք չեք վճարում:
 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

  Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում:

 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
  • Վարկի դիմում՝ օնլայն՝ EvocaTOUCH հավելվածի միջոցով, կամ թղթային՝ մեր սահմանած ձևի համաձայն:
  • Տեղեկանք ԲՈՒՀ-ից, որտեղ պետք է նշվեն՝
   • Ձեր ֆակուլտետը, կուրսը և ուստարվա վարձի չափը (տվյալ ուստարվա մնացորդային գումարի չափը), ԲՈւՀ-ի բանկային հաշվի համարը, ձեր ուսումնառության ավարտի տարին և ամիսը,
   • Գերազանց սովորելու դեպքում պետք է նշում լինի կոնկրետ ուստարում գերազանցության վերաբերյալ:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ (կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք), կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Տեղեկանք եկամուտների վերաբերյալ (եթե ուսմանը զուգահեռ աշխատում եք և ունեք մեր սահմանած վարկունակության չափանիշներին բավարարող օրինական եկամուտներ):
  • Այլ եկամուտների չափը հավաստող տեղեկատվություն (առկայության դեպքում):
  • Երաշխավորող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն:
  • Երաշխավորող անձանց եկամուտների աղբյուրը հավաստող փաստաթղթեր:
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ մեր պահանջով նաև այլ փաստաթղթեր:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները  ..սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում` www.cba.am.
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակ:


«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է 20.05.2020 | 10:14:35