+374 10 605555
EvocaOnline

Ուսանողական վարկեր

Առաջարկում ենք ուսանողական վարկեր՝ ուսման վարձերի վճարման նպատակով:
ՆԵՐՔԵՎ

Միայն Evocabank-ում Ուսանողական վարկերը կարելի է ձևակերպել online` Բանկի EvocaTOUCH հավելվածի միջոցով։

Հավելվածի միջոցով վարկի դիմելու քայլերը ներկայացված են այստեղ։ 

Վարկերը կարելի է ձևակերպել նաև մեր Գլխամասային գրասենյակում կամ ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):


ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Արժույթը

դրամ

Ովքեր կարող են դիմել

Պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված կրթական ծրագրեր ունեցող ոչ պետական ԲՈՒՀ-երի վճարովի համակարգի բակալավրի (անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրի), մագիստրոսի և կլինիկական օրդինատուրայի կրթական ծրագրով ուսումնառող ուսանողներ` ուսման վարձի վճարման նպատակով:

Սահմանաչափերը

Առավելագույնը 4,000,000 ՀՀ դրամ` ուսումնառության ամբողջ ընթացքում, առավելագույնը 5  մասնաբաժնով (յուրաքանչյուր ուս. տարվա համար մեկ մասնաբաժին), ընդ որում՝ յուրաքանչյուր մասնաբաժնի գումարը չի կարող գերազանցել 800,000 ՀՀ դրամը կամ մեկ ուսումնական տարվա վարձի չափը:

Տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ՝ վարկի գումարը փոխանցելով համապատասխան ուսումնական հաստատության բանկային հաշվին: Փոխանցման համար հիմք է հանդիսանում ուսումնական հաստատության կողմից տրված և Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացրած հաշիվ-ապրանքագիրը (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված վավերապայմաններ պարունակող):

Վարկի մարման եղանակը և ժամկետը

Ամսական անուիտետային վճարներ, ընդ որում՝ Ուսումնառության ընթացքում մարվում են  միայն տոկոսներ /առավելագույնը 5 տարի/, իսկ ուսումնառության ավարտից հետո, կատարվում են վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների հավասարաչափ մարումներ, սակայն ոչ ավել, քան 10 տարի ժամկետով։

Տոկոսադրույքը (տարեկան)

9%, որից պետությունը սուբսիդավորելու է՝

 • 2 տոկոսային կետը՝ բոլորի համար,
 • 3 տոկոսային կետը՝ առավել բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողների համար:
 • 2020 թվականի մայիսի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում, մասնավորապես՝ 01.05.20թ - 31.12.20թ ժամանակահատվածում վարկառու ուսանողների կողմից վճարման ենթակա տարեկան տոկոսադրույքը կկազմի համապատասխանաբար՝
 • 80% և ավելի ՄՈԳ ունեցող ուսանողների համար՝ 0%,
 • 80%-ից ցածր ՄՈԳ ունեցող ուսանողների համար՝ 4%:
 • Փաստացի  տոկոսադրույքից տարբերությունը կսուբսիդավորվի պետության կողմից

Վերադարձելիության ապահովման միջոցը

Ուսանողի ծնողի (ների), խնամակալի (ների) կամ այլ անձանց երաշխավորություն:

Միջնորդավճարներ

Չեն գանձվում

Վարկի դիմումի մասին որոշման կայացման, ձեզ այդ մասին տեղեկացման և վարկի տրամադրման ժամկետները

 • Վարկի դիմումն օնլայն ներկայացնելու դեպքում վարկառուն նույն պահին ստանում է պատասխան՝ արդյոք ինքը համապատասխանում է վարկավորման պահանջներին։
 • Վարկի վերջնական հաստատումն ու ձևակերպումը կատարվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը մեզ ներկայացնելուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Վարկը ձևակերպում և ուսումնական հաստատությանն ենք փոխանցում՝ վարկավորման պայմանագիրը և երաշխավորության համաձայնագրերը կնքելուց հետո 2 (երկու) բանկային օրվա ընթացքում:
 • Վարկի դիմումի վերաբերյալ որոշման արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնում ենք 2 (երկու) բանկային օրվա ընթացում՝ բանավոր կամ ձեր ցանկության դեպքում՝ նաև գրավոր:

Այլ պահանջներ

Դուք կամ երաշխավորող անձիք վարկի տրամադրման պահին չպետք է ունենաք չաշխատող պարտավորություններ:

Այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն

 • Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելու դեպքում, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, ձեզ ենք տրամադրում է «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ թերթիկ»՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի հաստատած «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման չափանիշները

  Դրական որոշման կայացման չափանիշները`

  • Մեր կողմից ընդունելի երաշխավորությունները,
  • Մշտական բնակության վայրը,
  • Կայուն եկամտի աղբյուրը,
  • Դրական կամ չեզոք վարկային պատմությունը,
  • Արժանահավատ և լիարժեք փաստաթղթերը:


  Մերժման չափանիշները`

  • Ոչ արժանահավատ փաստաթղթեր ներկայացնելը,
  • Բացասական վարկային պատմությունը,
  • Եկամտի աղբյուրի ռիսկայնությունը (անկայուն եկամուտներ, ոչ հստակ պարբերականությամբ եկամուտներ),
  • Վարկային պայմանագրի կամ երաշխավորությունների կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր չներկայացնելը:
 • Վարկի և տոկոսների մարումները
  • Վարկի ամսական մարումները կատարում եք անուիտետային եղանակով, ընդ որում` ուսման ընթացքում մարում եք միայն տոկոսները (առավելագույնը 4 տարի), իսկ ուսման ավարտից հետո՝ մայր գումարը և տոկոսագումարները՝ հավասարաչափ:
  • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Վարկը վաղաժամկետ մարելու դեպքում որևէ տուգանք չեք վճարում:
 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

  Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում:

 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
  • Վարկի դիմում՝ օնլայն՝ EvocaTOUCH հավելվածի միջոցով, կամ թղթային՝ մեր սահմանած ձևի համաձայն:
  • Տեղեկանք ԲՈՒՀ-ից, որտեղ պետք է նշվեն՝
   • Ձեր ֆակուլտետը, կուրսը և ուստարվա վարձի չափը (տվյալ ուստարվա մնացորդային գումարի չափը), ԲՈւՀ-ի բանկային հաշվի համարը, ձեր ուսումնառության ավարտի տարին և ամիսը,
   • Գերազանց սովորելու դեպքում պետք է նշում լինի կոնկրետ ուստարում գերազանցության վերաբերյալ:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ (կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք), կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Տեղեկանք եկամուտների վերաբերյալ (եթե ուսմանը զուգահեռ աշխատում եք և ունեք մեր սահմանած վարկունակության չափանիշներին բավարարող օրինական եկամուտներ):
  • Այլ եկամուտների չափը հավաստող տեղեկատվություն (առկայության դեպքում):
  • Երաշխավորող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն:
  • Երաշխավորող անձանց եկամուտների աղբյուրը հավաստող փաստաթղթեր:
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ մեր պահանջով նաև այլ փաստաթղթեր:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները  ..սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում` www.cba.am.
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակ:


«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է 22.12.2020 | 14:42:58