+374 10 605555
EvocaOnline

Բանկային
երաշխիքներ

  1. Միջազգային առևտրի սպասարկման երաշխիքներ *

  - Երաշխիքի թողարկում և/կամ հաստատում (տարեկան)

պայմանագրային

  - Երաշխիքի պայմանների փոփոխում (ա.թ. երկարաձգում)

50,000 ՀՀ դրամ

  - Երաշխիքի ծանուցում

50,000 ՀՀ դրամ

  - Պայմանների փոփոխման ծանուցում

50,000 ՀՀ դրամ

  - Բանկի կողմից թողարկված և/կամ հաստատված երաշխիքով վճարում

0.15% min 50,000 ՀՀ դրամ

  - Երաշխիքի ետ կանչում

50,000 ՀՀ դրամ

  2. Բանկային այլ երաշխիքներ **

  - Երաշխիքի թողարկում/տրամադրում

տարեկան` 2% - 4% min 10,000 ՀՀ դրամ ***

  - Երաշխիքի պայմանների փոփոխում

15,000 ՀՀ դրամ
  - Երաշխիքի ետ կանչում/չեղյալ համարում  25,000 ՀՀ դրամ


*   Սույն Դրույքներով և Սակագներով սահմանված վճարներից բացի լրացուցիչ գանձվում են Բանկի կողմից կրած ծախսերը` փաստացի կատարած ծախսի չափով:

** Սույն կետի դրույքները և սակագները վերաբերում են բոլոր այն բանկային երաշխիքներին, որոնք չեն հանդիսանում միջազգային առևտրի բանկային սպասարկման ապահովման նպատակով թողարկվող երաշխիքներ:

*** Եթե գանձման ենթակա տոկոսագումարը տրամադրվող երաշխիքի գործողության փաստացի կամ ամբողջ ժամանակահատվածի համար չի գերազանցում 10.000 ՀՀ դրամը, ապա Պրինցիպալից (ում հայտի հիման վրա թողարկվել է երաշխիքը) գանձվում է միանվագ վճար 10.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:


 

Թարմացվել է 24.10.2019 | 11:28:20