+374 10 605555
EvocaOnline

Ընթացիկ
հաշիվներ

Հաշվի բացում

0

Հաշվի սպասարկում (տարեկան)՝
 - Ռեզիդենտ յուրաքանչյուր հաշվի համար - 2000 դրամ
 - Ոչ ռեզիդենտ յուրաքանչյուր հաշվի համար - 3000 դրամ
  - VIP հանդիսացող անձանց 30,000 դրամ

Հաշվի փակում

0

Հաշվի չնվազող մնացորդ 
0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում՝ գործառնությունների կատարմանն առընթեր (30 օրյա պարբերականությամբ)

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում 1

1-12 ամիս վաղեմություն ունեցող՝ 1,000 դրամ:

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող՝ 2,000 դրամ:

Հաշվին անկանխիկ միջոցների մուտքագրում 

0

Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք 2

 

 - մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ 

0 %

 - 5 մլն. ՀՀ դրամ և ավել 

1 %

- արտարժույթ 

0 %

- Պետական աջակցության հաշիվներ 3

 9,5 %

Տեղեկանքների տրամադրում 1

2,000 դրամ

Տեղեկանքների տրամադրում աուդիտորական հարցումների վերաբերյալ (բացառությամբ ՀՀ բանկերի) 1

10,000 դրամ

 

1. Միրջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
2. Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումը կատարվում է եռամսյակային կտրվածքով:
3. Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումը կատարվում է տարեկան կտրվածքով:

Թարմացվել է 22.10.2019 | 11:42:21