+374 10 605555
EvocaOnline

Մետաղական
հաշիվներ

1. Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների վարում

  Հաշվի բացում


5,000 ՀՀ դրամ

  Հաշվի սպասարկում (տարեկան)*


0.1%

  Հաշվի փակում


0

  Հաշվի չնվազող մնացորդ


0

  Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում

 
0

  Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների ..տրամադրում **  

1-12 ամիս վաղեմություն ունեցող՝ 1,000 ՀՀ դրամ:

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող՝ 2,000 ՀՀ դրամ:

  Հաշվին անկանխիկ ոսկու մուտքագրում`


 - - -

  - Բանկի միջոցով գնված անկանխիկ ոսկու դեպքում

 
0

  - Այլ բանկերից փոխանցված անկանխիկ ոսկու դեպքում


 20,000 ՀՀ դրամ

  Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք


0

  Տեղեկանքների տրամադրում **


2,000 ՀՀ դրամ

  Տեղեկանքների տրամադրում աուդիտորական հարցումների ..վերաբերյալ**


10,000 ՀՀ դրամ

 
  *   Միջնորդավճարը գանձվում է ամսական կտրվածքով՝ հիմք ընդունելով օրական միջին մնացորդները:
**
   Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

2. Անկանխիկ ոսկով փոխանցումներ*

  Ներբանկային փոխանցումներ


0

  Միջբանկային փոխանցումներ **


20,000 ՀՀ դրամ

  Վճարային վավերապայմանների փոփոխման .հարցումներ


25,000 ՀՀ դրամ

  Վճարման հանձնարարականի չեղյալ .համարելու վերաբերյալ   ..հարցումներ


25,000 ՀՀ դրամ

  Կատարված փոխանցումներով գումարների .որոնման ..հարցումներ


25,000 ՀՀ դրամ

  Վճարման հանձնարարագրերի .S.W.I.F.T.  կրկնօրինակների ..տրամադրում ***


1,000 ՀՀ դրամ


  
*   Մինչև ժ.15:30 ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են նույն բանկային օրը, իսկ ժ.15:30 ից հետո ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
**   Նշված միջնորդավճարից բացի, լրացուցիչ գանձվում են Բանկի կատարած ծախսերը այլ (ոչ Բանկի թղթակից) բանկերի կողմից գանձված համապատասխան միջնորդավճարների չափով:
***
  Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

Նշում - Անկանխիկ ոսկով փոխանցում կատարելու, ինչպես նաև անկանխիկ ոսկու առք ու վաճառքի յուրաքանչյուր գործառնության նվազագույն սահմանաչափը սահմանված է՝ 31.0 գրամ:

Թարմացվել է 19.11.2015 | 16:29:30