+374 10 605555
EvocaOnline

Վճարային
քարտեր

Մատուցվող ծառայություններ1 Arca МИР Maestro MasterCard Standard / Visa Classic MasterCard Gold / Visa Gold MasterCard Business
Քարտի տրամադրում 0 0 0 0 0
Քարտի տրամադրում 1 բանկային օրվա ընթացքում 2 2,000 դրամ 2,000 դրամ 2,000 դրամ 2,000 դրամ 2,000 դրամ
Քարտի տարեկան սպասարկում 3,000 դրամ 3,000 դրամ 5,000 դրամ 15,000 դրամ 10,000դրամ
Լրացուցիչ քարտի տրամադրում 0 0 0 0 0
Լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկում  1,500 դրամ  2,000 դրամ  3,000 դրամ  10,000 դրամ 7,000 դրամ
Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ 0 0 0 0 0
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %
- մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
- 5 մլն. ՀՀ դրամ և ավել 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
- արտարժույթ 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Քարտերով կանխիկի տրամադրում Բանկի ATM-ով և POS-ով 3  0.2%  0.2%  0.2%  0.2%  0.2%
Քարտերով կանխիկի տրամադրում «ԱրՔա» համակարգի անդամ հանդիսացող ՀՀ բանկերի ATM-ներով և POS-տերմինալներով 4 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Քարտերով կանխիկի տրամադրում օտարերկրյա բանկերի և «ԱրՔա» համակարգի անդամ չհանդիսացող ՀՀ բանկերի ATM-ներով և POS-տերմինալներով 5 1% min 1,500 դրամ 1% min 1,500 դրամ 1% min 1,500 դրամ 1% min 1,500 դրամ 1% min 1,500 դրամ
Բանկի տարածքում քարտային հաշվից կանխիկի տրամադրում 6  0.2%  0.2%  0.2%  0.2%  0.2%
Առևտրի կետերում Բանկի և այլ բանկերի POS տերմինալներով անկանխիկ գործարքների իրականացում 0 0 0 0 0
Քարտի գործողության կասեցում 0 0 0 0 0
Քարտի գործողության ապակասեցում (սխալ PIN ծածկագրի մուտքագրման դեպքում) 1,000 դրամ 1,000 դրամ 1,000 դրամ 1,000 դրամ 1,000 դրամ
Քարտի վերաթողարկում գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում  0  0  0  0  0
Քարտի վերաթողարկում կորստի, վնասելու կամ  PIN ծածկագրի կորստի դեպքում  1,000 դրամ  1,000 դրամ  3,000 դրամ  10,000 դրամ 5,000 դրամ
Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում  0  0  0  0  0
Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում 1 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար 7
1,000 դրամ 1,000 դրամ 1,000 դրամ 1,000 դրամ 1,000 դրամ
Կանխիկի մուտքագրում «ԱրՔա»  համակարգի  անդամ հանդիսացող բանկերի ATM-ով (ATM CASH-IN) 0.6 % 0.6 % 0.6 % 0.6 % 0.6 %
Արտերկրում МИР համակարգի անդամ բանկերի միջոցով բանկի քարտին կանխիկի մուտքագրում 1.5 % - - - -
Գործարքի վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում
0 0 0 0 0
Գերածախսի գծով տույժեր 20 % տարեկան 20 % տարեկան 20 % տարեկան 20 % տարեկան 20 % տարեկան
Քարտից քարտ փոխանցումներ www.arca.am  կայքի և բանկոմատների միջոցով
- Բանկի հաճախորդների օգտին 8
0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
- «ԱրՔա»  համակարգի  անդամ հանդիսացող այլ  բանկերի հաճախորդների օգտին 9
0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Վարկային սահմանաչափի տրամադրման հայտի ուսումնասիրման միջնորդավճար 2.000 դրամ 2.000 դրամ 2.000 դրամ 2.000 դրամ 2.000 դրամ
Գործող վարկային սահմանաչափի ավելացման հայտի ուսումասիրման միջնորդավճար    1.000 դրամ  1.000 դրամ  1.000 դրամ  1.000 դրամ 1.000 դրամ
Մեկ օրվա ընթացքում կանխիկացման գործարքների կամ սահմանաչափերի քանակի ավելացման միջնորդավճար
- մեկ օրվա համար 500 դրամ 500 դրամ 500 դրամ 500 դրամ 500 դրամ
- քարտի գործողության ամբողջ ընթացքում  1.000 դրամ 1.000 դրամ 1.000 դրամ 1.000 դրամ 1.000 դրամ
Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ 10 5.000 դրամ   5.000 դրամ 5.000 դրամ 5.000 դրամ 5.000 դրամ
1.Հավելյալ ժամկետով Օվերդրաֆտի առկայությամբ վճարային քարտերի քարտային հաշիվներով (առանց վճարային քարտի առկայության) իրականացվող ցանկացած գործարքի համար գործում է սույն գլխով սահմանված` Վճարային քարտերի համար սահմանված սակագները (Սակագինը կիրառվում է միայն 01/06/2018թ.-ից ներառյալ տրամադրվող վճարային քարտերի համար):
  Աշխատավարձային վճարային քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագները սահմանվում են քարտապանի գործատուի հետ կնքված պայմանագրով: Բանկի Վարչության որոշմամբ կարող են սահմանվել վճարային քարտերի տրամադրման այլ պայմաններ և սակագներ:   
2. Քարտի պատվիրման հայտը մինչև ժամը 12:00 ներկայացվելու և Քարտը միայն միայն Երևան քաղաքում ստանալու պայմանով:
3. Հավելյալ ժամկետով վարկային սահմանաչափի առկայությամբ քարտերի համար 1 %:
4. Հավելյալ ժամկետով վարկային սահմանաչափի առկայությամբ քարտերի համար 1.5 %:
5. Հավելյալ ժամկետով վարկային սահմանաչափի առկայությամբ քարտերի համար 1.5 % min 2,500 ՀՀ դրամ:
6. Հավելյալ ժամկետով վարկային սահմանաչափի առկայությամբ քարտերի համար 1 %:
7. Միջնորդավճարը ներկայացված է ներառյալ ԱԱՀ:
8. Հավելյալ ժամկետով օվերդրաֆտի  առկայությամբ քարտերի համար 1 %
9. Հավելյալ ժամկետով օվերդրաֆտի  առկայությամբ քարտերի համար 1.5 %
10. Գանձվում է միայն այն դեպքում, երբ բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով

Նշում - Աշխատավարձային վճարային քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագները սահմանվում են քարտապանի գործատուի հետ կնքված պայմանագրով: Բանկի Վարչության որոշմամբ կարող են սահմանվել վճարային քարտերի տրամադրման այլ պայմաններ և սակագներ:Թարմացվել է 01.06.2018 | 12:02:29