+374 10 605555
EvocaOnline

Կառուցապատողի
հատուկ հաշվներ

Հաշվի բացում

40,000 դրամ

Հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տոկոս

AMD 6%

USD 2%

EUR 1%

RUR 6%

Հաշվի փակում

Անվճար

Հաշվից այլ հաշվարային և դրամարկղային գործառնությունների իրականացում

Համաձայն Բանկի Սակագների և դրույքների

Թարմացվել է 14.03.2018 | 19:38:15