+374 10 605555
EvocaOnline

Ընթացիկ
հաշիվներ

Հաշվի բացում 2,000 դրամ
Հաշվի սպասարկում (տարեկան) 0
VIP սրահի հաճախորդների դեպքում - 12 000 դրամ

Հաշվի փակում

0

Հաշվի չնվազող մնացորդ 

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում՝ գործառնությունների կատարմանն առընթեր

(30 օրյա պարբերականությամբ)

 0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում*

1-12 ամիս վաղեմություն ունեցող՝ 1,000 դրամ:

1 տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող՝ 2,000 դրամ:

Հաշվին անկանխիկ միջոցների մուտքագրում 

0

Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք`**

 - մինչև 5 մլն. դրամ 

0 %

 - 5 մլն. դրամ և ավել 

1 %

 - արտարժույթ 

0 %

- Պետական աջակցության հաշիվ***

10%

Տեղեկանքների տրամադրում*

2,000 դրամ

Տեղեկանքների տրամադրում աուդիտորական հարցումների վերաբերյալ (բացառությամբ Հայաստանի բանկերի)*

10,000 դրամ

  * Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
 ** Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումը կատարվում է եռամսյակային կտրվածքով:
*** Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումը կատարվում է տարեկան կտրվածքով:

Թարմացվել է 22.10.2019 | 11:23:27