+374 10 605555
EvocaOnline

Ընթացիկ
հաշիվներ

Հաշվի բացում
  • Բանկի գործունեության վայրում* - 2,000 դրամ
  • Հեռակառավարման համակարգերի միջոցով - 0 դրամ
Հաշվի սպասարկում (տարեկան) 0
VIP սրահի հաճախորդների դեպքում - 12 000 դրամ

Հաշվի փակում

0

Հաշվի չնվազող մնացորդ 

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում՝ գործառնությունների կատարմանն առընթեր

(30 օրյա պարբերականությամբ)

 0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում**

  • 1-12 ամիս վաղեմություն ունեցող՝ 1,000 դրամ:
  • 1 տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող՝ 2,000 դրամ:

Հաշվին անկանխիկ միջոցների մուտքագրում 

0

Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք`***

 - մինչև 5 մլն. դրամ 

0 %

 - 5 մլն. դրամ և ավել 

1 %

 - արտարժույթ 

0 %

- Պետական աջակցության հաշիվ****

9,5%

Տեղեկանքների տրամադրում**

2,000 դրամ

Տեղեկանքների տրամադրում աուդիտորական հարցումների վերաբերյալ (բացառությամբ Հայաստանի բանկերի)**

10,000 դրամ

  * Սակագինը չի կիրառվում բանկային ավանդների սպասարկման համար բացված հաշիվների նկատմամբ:
 ** Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
*** Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումը կատարվում է եռամսյակային կտրվածքով:
**** Հաշվարկվող տոկոսագումարների հաշվեգրումը կատարվում է տարեկան կտրվածքով:

Թարմացվել է 23.04.2020 | 12:31:28