+374 10 605555
EvocaOnline

Վճարային
քարտեր

Մատուցվող ծառայություններ

Arca МИР

MasterCard Standard / Visa Classic

MasterCard Gold / Visa Gold

VISA Business

VISA Infinite

 

       

 

Քարտի տրամադրում

0

0

0

0

0

Քարտի տարեկան սպասարկում

3,000 դրամ

5,000 դրամ

15,000 դրամ

10,000 դրամ

100,000 դրամ

Լրացուցիչ քարտի տրամադրում

0

0

0

0

0

Լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկում

1,500 դրամ

3,000 դրամ

10,000 դրամ

7,000 դրամ

70,000 դրամ կամ անվճար Visa Gold

Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ

0

0

0

0

0

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %

մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ

0 %

0 %

0 %

0 %

1,5%

5 մլն. ՀՀ դրամ և ավել

1 %

1 %

1 %

1 %

2%

արտարժույթ

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Քարտերով կանխիկի տրամադրում Բանկի ATM-ով և POS-ով 2

ՀՀ դրամ

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

1%

արտարժույթ 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

Քարտերով կանխիկի տրամադրում «ԱրՔա» համակարգի անդամ հանդիսացող ՀՀ բանկերի ATM-ներով և POS-տերմինալներով3

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

1.2%

Քարտերով կանխիկի տրամադրում օտարերկրյա բանկերի և «ԱրՔա» համակարգի անդամ չհանդիսացող ՀՀ բանկերի ATM-ներով և POS-տերմինալներով 4

1% min 1,500 դրամ

1% min 1,500 դրամ

1% min 1,500 դրամ

1% min 1,500 դրամ

1.5% min 2500 դրամ

Բանկի տարածքում քարտային հաշվից կանխիկի տրամադրում5

ՀՀ դրամ

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

1%

արտարժույթ 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

Առևտրի կետերում Բանկի և այլ բանկերի POS տերմինալներով անկանխիկ գործարքների իրականացում

0

0

0

0

0

Քարտի գործողության կասեցում

0

0

0

0

0

Քարտի գործողության ապակասեցում (սխալ PIN ծածկագրի կամ CVV մուտքագրման դեպքում)

1,000 դրամ

1,000 դրամ

1,000 դրամ

1,000 դրամ

1,000 դրամ

Քարտի վերաթողարկում գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

0

0

0

0

Քարտի վերաթողարկում կորստի, վնասելու կամ  PIN ծածկագրի կորստի դեպքում

1,000 դրամ

3,000 դրամ

10,000 դրամ

5,000 դրամ

30,000 դրամ

Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում

0

0

0

0

0

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում 1 ամսից ավել  

ժամանակահատվածի համար 6

1,000 դրամ

1,000 դրամ

1,000 դրամ

1,000 դրամ

0

Կանխիկի մուտքագրում «ԱրՔա»  համակարգի  անդամ հանդիսացող բանկերի ATM-ով (ATM CASH-IN)

0.6 %

0.6 %

0.6 %

0.6 %

0.6 %

Արտերկրում МИР համակարգի անդամ բանկերի միջոցով բանկի քարտին կանխիկի մուտքագրում

1,5 %

-

-

-

-

Գործարքի վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում

0

0

0

0

0

Գերածախսի գծով տույժեր

20 % տարեկան

20 % տարեկան

20 % տարեկան

20 % տարեկան

20 % տարեկան

Քարտից քարտ փոխանցումներ www.arca.am  կայքի և բանկոմատների միջոցով

Բանկի հաճախորդների օգտին 7

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

1%

«ԱրՔա»  համակարգի  անդամ հանդիսացող այլ  բանկերի հաճախորդների օգտին 8

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

1.2%

Վարկային սահմանաչափի տրամադրման հայտի ուսումնասիրման միջնորդավճար

2.000 դրամ

2.000 դրամ

2.000 դրամ

2.000 դրամ

0

Գործող վարկային սահմանաչափի ավելացման հայտի ուսումասիրման միջնորդավճար  

 

1.000 դրամ

 

1.000 դրամ

 

1.000 դրամ

 

1.000 դրամ

0

Վիրտուալ տերմինալների միջոցով քարտից-քարտ (card-to card) փոխանցումների միջնորդավճարներ

Բանկի տերմինալների միջոցով ԱրՔա անդամ և H2H  միացումով աշխատող բանկերի կողմից թողարկված քարտերով  0.5 %
ԱրՔա անդամ չհանդիսացող բանկերի կողմից թողարկված քարտերով իրականացվող գործարքներ  1.5%, min 1.500 ՀՀ դրամ
Բանկի կողմից թողարկված քարտերով  իրականացվող գործարքներ 0
Բանկի տերմինալներով Visa Direct ծառայության ''Acquiring Fee'' միջնորդավճար
Բանկի Arca, Visa և Mastercard  քարտերից փոխանցման դեպքում Բանկի սակագին +0.5% min 600 ՀՀ դրամ 
Արքա համակարգի Arca, Visa և Mastercard  քարտերից  և ՎՏԲ –Հայաստան բանկի Visa և Mastercard քարտերից փոխանցման դեպքում 1%  min  600 ՀՀ դրամ 

Մեկ օրվա ընթացքում կանխիկացման գործարքների կամ սահմանաչափերի քանակի ավելացման միջնորդավճար

մեկ օրվա համար

500 դրամ

500  դրամ

500  դրամ

500 դրամ

0

քարտի գործողության ամբողջ ընթացքում 

1.000 դրամ

1.000 դրամ

1.000 դրամ

1.000 դրամ

0

Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ 9

5.000 դրամ 

5.000 դրամ

5.000 դրամ

5.000 դրամ

5.000 դրամ

 
1. Քարտի պատվիրման հայտը մինչև ժամը 12:00 ներկայացվելու և Քարտը միայն Գլխամասային գրասենյակից ստանալու պայմանով:
2. Հավելյալ ժամկետով վարկային սահմանաչափի առկայությամբ քարտերի համար 1 %:
3. Հավելյալ ժամկետով վարկային սահմանաչափի առկայությամբ քարտերի համար 1.5 %:
4. Հավելյալ ժամկետով վարկային սահմանաչափի առկայությամբ քարտերի համար 1.5 % min 2,500 ՀՀ դրամ:
5. Հավելյալ ժամկետով վարկային սահմանաչափի առկայությամբ քարտերի համար 1 %:
6. Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
7. Հավելյալ ժամկետով օվերդրաֆտի  առկայությամբ քարտերի համար 1 %
8. Հավելյալ ժամկետով օվերդրաֆտի  առկայությամբ քարտերի համար 1.5 %9. Գանձվում է միայն այն դեպքում, երբ բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից կամ հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով


Նշում`

- Հավելյալ ժամկետով Օվերդրաֆտի առկայությամբ վճարային քարտերի քարտային հաշիվներով (առանց վճարային քարտի առկայության) իրականացվող ցանկացած գործարքի համար գործում է սույն գլխով սահմանված` Վճարային քարտերի համար սահմանված սակագները (Սակագինը կիրառվում է միայն 01/06/2018թ.-ից ներառյալ տրամադրվող վճարային քարտերի համար):
- Աշխատավարձային վճարային քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագները սահմանվում են քարտապանի գործատուի հետ կնքված պայմանագրով: Բանկի Վարչության որոշմամբ կարող են սահմանվել վճարային քարտերի տրամադրման այլ պայմաններ և սակագներ:

Թարմացվել է 10.02.2021 | 09:04:58