+374 10 605555
EvocaOnline

Մետաղական
հաշիվներ

1. Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների վարում

Բացում

5,000 դրամ

Սպասարկում (տարեկան)*

0.1%

Փակում

0

Չնվազող մնացորդ

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում

0

Քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում**

1-12 ամիս վաղեմություն ունեցող՝ 1,000 դրամ:
1 տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող՝ 2,000  դրամ:

Անկանխիկ ոսկու մուտքագրում`

 - - -

  - Մեր միջոցով գնված անկանխիկ ոսկու դեպքում

0

  - Այլ բանկերից փոխանցված անկանխիկ ոսկու դեպքում

 20,000 դրամ

Մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0

Տեղեկանքների տրամադրում**

2,000 դրամ

Տեղեկանքների տրամադրում աուդիտորական հարցումների.վերաբերյալ**

10,000 դրամ

* Միջնորդավճարը գանձում ենք ամսական կտրվածքով՝ հիմք ընդունելով օրական միջին մնացորդները:
** Միջնորդավճարները ներառում են ԱԱՀ-ն:

2. Անկանխիկ ոսկով փոխանցումներ *

Ներբանկային փոխանցումներ

0

Միջբանկային փոխանցումներ**

20,000 դրամ

Վճարային վավերապայմանների փոփոխման .հարցումներ

25,000 դրամ

Վճարման հանձնարարականի չեղյալ համարելու վերաբերյալ հարցումներ

25,000 դրամ

Կատարված փոխանցումներով գումարների որոնման հարցումներ

25,000 դրամ

Վճարման հանձնարարագրերի SWIFT կրկնօրինակների տրամադրում***

1,000 դրամ

* Մինչև ժամը 15:30-ը ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը կատարում ենք նույն բանկային օրը, իսկ 15:30-ից հետո ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը՝ մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
** Նշված միջնորդավճարից բացի, լրացուցիչ գանձում ենք մեր կատարած ծախսերը այլ բանկերի (ոչ մեր թղթակից) կողմից գանձված համապատասխան միջնորդավճարների չափով:
*** Միջնորդավճարները ներառում են ԱԱՀ-ն:

Նշում. Անկանխիկ ոսկով փոխանցում կատարելու, ինչպես նաև անկանխիկ ոսկու առք ու վաճառքի յուրաքանչյուր գործառնության նվազագույն սահմանաչափը սահմանված է 31 գրամ:


Թարմացվել է 22.10.2019 | 11:24:50